is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot ten uuel, 't zij öüi hen te redden, t zy om Gods macht te verheerlijkeu en den martelaar te rechtvaardigen. Bij de onbrandbaarheid van Home diende dit alleen om te doen zien, waartoe geesten in staat zijn. Maar toch, uit de laatsten blijkt, dat zulke //wonderen» niet ongeioofelijk zijn, maar verklaard worden kunnen door de ervaring, dat geesten onder bepaalde verhoudingen in staat zijn het menschelijk lichaam en ook andere dingen onaantastbaar te maken voor vlammen. Het «hoe?» dezer werking echter zal vooreerst nog wel een geheim blijven.

Een derde vorm van chemische werking is het produceeren van blijvende kleurstof of verf, schijnbaar uit niets Het heeft zich voorgedaan op séances, dat gedurende de duisternis op daartoe gereedgelegde kartons olieverfschildering verscheen, zonder dat een der aanwezigen het gedaan had, en zonder dat er verf en penseelen in de séancekamer aanwezig waren. Op de eene of andere wijze produceeren die schilderende geesten dus de verf. die zij gebruiken. Iets dergelijks is ook wat wij eeus lazen van zeker medium, dat met zijn vinger in verschillende kleuren schilderde, zonder dat er aan dien vinger voor of na iets van verf te bespeuren was.

Eindelijk kunnen wij hierbij ook spreken over de geestenfulografiën, omdat in zekeren zin hier ook van chemische werking kan gesproken worden. Op welke wijze het de geesten mogelijk wordt een beeld van henzelven op de gevoelige plaat in de camera te laten verschijnen, is niet uit te maken. Hetzij zij op die plaat een invloed uitoefenen, hetzij zij, wat waarschijnlijker is, hunne geestengestalte in zooverre verdikken of materializeereu, dat zij, hoewel voor ons oog onwaarneembaar, toch een indruk maakt op de gevoelige plaat, het verschijnsel doet zich voor, en is een der schoonste vormen van het phvsisch inediumschap. ltjeds werden er vele fotografiën genomen, waarop meer of min duidelijk geestgestalten voorkomen, met of zonder het beeld van het poseerende medium Wauneer deze kunst tot meerdere volkomenheid gebracht is, dan is 't niet onmogelijk, dat men gelijkende portretten verkrijgen kau van hen, die reeds zijn heengegaan; iets dat voor velen een brou van onuitputtelijke troost moet worden, daargelaten nog de beteekenis van het feit voor het bewijs der onsterfelijkheid en