Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besproken vonn.'.n van physisch mediumschap behooren, doeu zich slechts zeiden voor in de spirit(uai)istische kringen; maar wij treffen ze ook herhaaldelijk aan onder de «mirakelen«, waarvan in de levens der '/heiligen» in de R. IC kerk wordt verhaald.

Bekend is het namelijk, dat van Franciscus van Assisi, den stichter der Franciskaner-motinikorde verhaald wordt, hoe hij in handen, voeten en zijde de zoogenaamde "stigmata" des Heeren droeg, de lidteekeiien van de wonden des Heilands; en dat niet alleen die wonden afgebeuld waren op zijne huid, maar dat het ook werkelijk wonden waren, die op bepaalde tijden bloeden; ja dat hij ten slotte gestorven is, uitgestrekt op den grond van de Portiunculakerk, aan da smart dier wonden. Behalve van hein wordt iets dergelijks ook verhaald van verschillende vrome nonnen of vrouwen. Hnneinoser heeft in zijn geschrift: «Der Maguetismus im Verhiiltnisse zur Natur und Heligion» vele dezer gevallen besproken, en toegelicht door voorbeelden uit zijn eigen tijd, hein nauwkeurig bekend. Het is niet doenlijk dit alles voor bedrog te verklaren, al zijn er zeker ook gevallen van bedrog voorgekomen.

Dit verschijnsel der magische wonden behoeft niet als door geesten gewerkt beschouwd te worden; het kan ook gerekend worden tot het gebied van den beeldenden invloed der voorstelling in den geest. Doch daar zich op séances soins dergelijke verschijnselen voordeden, die wel aan geesten moesten worden toegeschreveu, zoo kan het niet met zekerheid worden uitgemaakt of de stigmata al dan niet tot de vorinen van het physisch mediumschap behooren. Op séances is het voorgekomen, dat zich op den arm van een medium plotseling duidelijk zichtbare letters of teekens vertoonden, die b.v. de initialen waren van djn zich manifesteereudeu geest, of een teeken, waaraan hij herkend moest worden Na verloop van eeuigeu tijd verdwenen zulke magische letters of teekens weer. Één geval hebben wij gelezen van brandplekken, door een geestenhand aan de polsen van eene dame veroorzaakt; en zelf hebben wij eens de roode indruksels als van vingers om de polsen van een medium gezien.

De tweede groep verschijnselen, waarop wij nog wilden wijzen zijn de lichtverschijnselen, zooals sterren, viainmeijes, flikkering, lichtglans, lichtballen, lichtende wolkjes, enz. enz. In vele kringen

6

Sluiten