Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hij in ziin leven geweest was, meende ik dit te knnnen vermoeden; ik wist namelijk dat bedoelde persoon een broeder gehad had, die predikant was Nu werd ook geschreven «predikant». En wat bleek later? Dat naam en sterfjaar, — mij geheel onbekend,— juist waren; doch dat hij geen predikant geweest was. Onlangs gaf eene moeder door mijne hand hare dochter van negentien jaren eene vermaning. Er werd o. a. geschreven: »Gij zijt nog» . . . en ik kreeg voor mijn geest de woorden: «een kind»; doch te gelijk dacht ik zelf: "Iemand van 19 jaar is toch geen kind»! En zie, de zin werd vervolgd met de woorden: »zoo jong». Mijne gedachte wijzigde dus de uitdrukking

Men gevoelt Melk een gevaar hier schuilt; mediums kunnen, zoo zij niet geheel -passief zijn, zonder het te willen of te weten de communicaties wijzigen, zoodat ze ten slotte geheel anders overkomen dan de geest ze bedoelt. En zoo kunnen de lievelingsdenkbeelden van het medium als «openbaringen" van geesten worden neergeschreven, terwijl er zeer weinig in is, dat werkelijk van geesten afkomstig is. Dit is de betreklijke waarheid in de idee der zoogenaamde »auto-suggestie«, waarmee bedoeld wordt, dat 't medium zijne eigene idéen zich zeiven suggereert, meenende, dat zij van geesten afkomstig zijn.

Ook is het mogelijk, dat, door het nog zoo duistere rapport, dat tusschen menschen bestaan kan, gedachten der bij het schrijven aanwezigen in de hersens van het medium invloeien, en zich mengen in de communicatie. Sommigen noemen dit «Animisme», doch deze naam is geheel onjuist.1) Het feit echter is onloochenbaar, en inag niet worden voorbij gezien bij de verklaring der coinmunicatiën.

Intusschen mag men hieruit niet het besluit trekken, dat alle communicaties vloeien uit de bron van den geest des mediums of der bij 't medium aanwezige personen, zooals sommigen beweren. Kr zijn tal van voorbeelden, dat de inhoud van de communicatie geheel in strijd is met de gedachten der aanwezigen. Zoo, b.v. is het mij gebeurd met een schrijvend medium, dat ik aan een manifest eerenden geest vroeg, wat zijn laatste woord op het sterfbed

') „Animisme" is de naam, gebruikt voor de godsdienstige vereeiing vau

geesten.

Sluiten