Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest was. Ik meende dit te weten en dacht zeer sterk daaraan. Doch tot antwoord kreeg ik eene geheei andere uitspraak, die toch later het ware antwoord bleek te bevatten.

Ook moet in aanmerking genomen worden, dat, wanneer dezelfde geest zich herhaaldelijk door hetzelfde medium openbaart, ook de gedachten van dien geest op het medium invloed gaan uitoefenen, zoodat dit die g< dachten gaat overnemen, en er zoodoende gelijkenis ontstaat tusschen de taa! van het normale medium en van den door het medium sprekenden geest, en het schijnt, alsof er steeds één en dezelfde persoon aan het woord is.

Na het schrijvend mediuinschap komt in aanmerking de toestand, die men gewoon is n trance* te noemen, en een daarmee verwante, zoogenaamde »half'-trance» of coma. De trance is een toestand, waarbij het medium voor de buitenwereld afgesloten, en hetzij geheel bewusteloos, hetzij tot een hooger bewustzijn ontwaakt is. In dien toestand kan een gee>t zich van zijn organisme bedienen, door hem spreken, schrijven, gesticuleeren, handelen, alsware hij in zijn eigen lichaam daar tegenwoordig. Het is niet meer het medium, dat spreekt, schrijft enz. door middel van den geest, maar omgekeerd de geest, die spreekt, schrijft, enz. door middel van het medium. Rij coma of halftrance is de bewustheid niet geheel onderdrukt; terwijl de zich manifesteerende geest zich bedient van het organisme van het medium, weet en gevoelt het medium dit alles zonder het te kunnen beletten. Meestal echter is de trancetoestand zoodanig, dat het medium geheel onbewust is van wat met hem geschiedt en door hem gedaan wordt.

Ofschoon er eene groote verscheidenheid is in de vormen, waarin zich de trance openbaart, dat verschil ligt grootendeels aan den aard der geesten, die zich door het medium uiten. Is het een lage, onreine of wel een rampzalige geest, de toestand van het medium zal herinneren aan de "bezetenheid», waarover wij lezen in het N, T. Handenwringen, kermen en weenen, of wel ruwe, boosaardige handelingen kunnen zich bij zulk een in-bezit-neming voordoen. Zulke manifestaties, vooral die van lage en boosaardige geesten, zijn zeer beslist verkeerd, en kunnen op 't gestel van het medium een nadeeligen invloed uitoefenen. Ofschoon men ongelukkige geesten, vooral wanneer zij door de beschermgeesten der

Sluiten