Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taal spreekt; d. w. z. dat iemand, die eene andere taal dan het medium spreekt, bezit neemt van het medium en door zijn mond in die taal spreekt. Dat inderdaad het spreken in talen met een toestand van trance gepaard ging blijkt ook uit de beschrijving, Jie Paulus er in 1 Cor. 12 en 14 van geeft.

Op de vraag, hoe de geesten de mediums in trance brengen, kan nog geen voldoend antwoord gegeven worden. Is het een opzettelijke door geesten bewerkte trance, dan schijnt het met de door magnetische passen bewerkte magnetische slaap overeen te komen- De geest is dan de onzichtbare maguetizeur, en het medium, met hem in magnetisch rapport staande, neemt alle woorden, gebaren enz- va" hem over, zoodat het is, alsof de geest in het medium gevaren is, terwijl toch slechts een magnetisch rapport bestaat als van magnetizeur en sujet. Intusschen zijn er ook trancetoestanden waarbij de geest inderdaad in het medium gevaren is; dan is de band veel nauwer. Dit kan onwillekeurig ontstaan, door dat Je geest het medium als 't ware aangrijpt, of liet medium den

geest tot zich trekt.

l)e trancetoestand kan in sommige gevallen stijgen tot een toestand, die wij als de hoogste vorm van psychische mediuinniteit beschouwen kunnen, namelijk tot lethargie of lijdelijketi schijndood. Dit verschijnsel doet zich menigmaal voor als gevolg van ziekte, of ook wel bij het somnambulisme, en behoort dan niet tot het "ebied der mediuinniteit Maar evenals de trance herinnert aan den magnetischen slaap, en in sommige gevallen ook feitelijk niets anders is, alleen met dit verschil, dat er een geestelijke magnetizeur is opgetreden, zoo ook kan die geestelijke magnetizeur zijn sujet, d. i. het medium, zóó diep in den magnetischen slaap dompelen, dat niet alleen de ziel en de geest zich niet meer uiten, maar dat ook de functies des licliaams gaan stilstaan, en een toestand van schijndood of lethargie intreedt Alle bewustheid is geweken; gevoelloosheid is ingetreden. De lijder gevoelt liet niet, wanneer zij„ lichaam geknepen, geprikt, ja gebrand wordt. Zelfs het indrukken van een speld in het vleesch, hoe diep ook, doet geen spier vertrekken. De ademhaling staat stil; het oog is gebioken; een vale lijkkleur bedekt het gelaat. Oogenschijnlijk is de dood ingetreden. Doch na korter of langer tijd keert de beweging van liet

Sluiten