Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den rang Van ziener of profeet, en menigmaal werden in oude tijden zulke mediums gehouden voor boveninenschelijke wezens, menschen, in wie "de geest der heilige goden« woonde. He persoonlijkheid van het medium, bij de psychische mediumuiteit onderdrukt, wordt bij dezen vorm verhoogd, veredeld en versterkt. Het is deze vorm van mediumuiteit, die den grondslag vormde voor de //geestelijke gaven of charismen» der eerste Christenen.

De eerste en eenvoudigste vorin van het pneumatisch mediumschap is de intuïtie.

Dit woord is geen speciaal spiritualistisch woord. Het is algemeen bekend, en wordt algemeen gebruikt. Ook zij, die niet aan geesten en geestelijke invloeden gelooven, die alles atleiden uit den inensch zelf, spreken van eeu handelen bij «intuïtie». Men bedoelt daarmee eeu handelen naar een plotselingen indruk, waarvan men zich verder geen rekenschap geeft, doch die voor eeu oogenblik zóó sterk is, dat men niet redeneert, maar eenvoudig aan dien indruk toegeeft. Kr zijn menschen, die zulk onberedeneerd handelen afkeuren, en nooit acht slaan op de intuïtieve ideën; anderen zijn er, die er zich geheel door laten leiden en ze beschouwen, hetzij als de inspraak van het genie (bij kunstenaars), hetzij als de inspraak der Godheid (bij dwepers). Ongetwijfeld zijn beide manieren af te keuren Daar zulke intuïtieve ideën afkomstig kunnen zijn van onze geestelijke vrienden, van onze beschermengelen, maar ook van andere verleidende geesten, moet men er inee handeleu als met den raad van een mensch Is er iets verdachts in de intuïtieve gedachte, worden wij bij voorbeeld aangespoord om iets te doen, waarvan wij gevoelen, dat het niet goed, met de zedewet in strijd is, wij moeten er geen acht op slaan. Is omgekeerd de intuïtie gericht op iets, waarvan wij terstond het goede gevoelen, b.v. eene ïutuïtie om hulp te verleeuen aan ongelukkigen, het is dan zeker het best onvoorwaardelijk, zonder te redeueeren, aan de inwendige stem te gehoorzamen. Is het iets vreemds, iets wonderlijks, wij hebben wel toe te zieu; en alleen, wanneer de drang zóó machtig wordt, dat wij ze nauwlijks weerstand bieden kunnen is het beter er aan te gehoorzamen, 'indien het ten minste iets is, dat wij met een vrij

geweten doen kunnen.

Wij willen door een paar voorbeelden duidelijk maken, hoe wij

Sluiten