Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proote waschkuip gereed te zetten, er in te stappen en neder te hurken. Terwijl zij zich verbaasde en min of meer ergerde aan de dwaasheid, waartoe zij werd aangespoord, kwam haar broeder de keldertrap af, zag haar zitten, zei niets, ging heen, doch keerde terug na een poos met personen, die haar als krankzinnige in een gesticht brachten. Daar werd haar door eene communicatie gezegd: „Wij hebben dit middel te baat genomen om u te dwingen rust te nemen, daar gij het op onze aansporing niet doen wildet, en het toch noodig voor u was.» Bedoeia werd rust voor t uitoefenen

van hare mediumniteit.

Dat het dus goed is niet onverschillig te zijn voor intuïtie, doch evenmin onvoorwaardelijk er aan gehoor te geven, is uit deze voorbeelden duidelijk. Een ieder zie toe, en men bedenke, dat al mogen wij goede wenken van geestelijke vrienden niet in den wind slaan, en al moeten wij gehoorzamen aan de stem, die ons van Gods wege tot het goede aanspoort, toch wij zelf de verantwoording blijven dragen voor onze daden, en die verantwoording niet kunnen leggen op de ons radende en aandrijvende geesten.

De tweede vorm van pneumatisch mediumschap brengt ons terug tot het onderwerp, waarover wij in het lstü Hoofdstuk handelden; namelijk de zienersgave.

Het is zeer waarschijnlijk, dat het «zien» in den bijzonderen zin des woords, zooals b. v. bij het „second sight» der Hooglanders, eene eigenschap is aan sommige personen eigen, zonder dat er van mediumniteit in den gewonen zin sprake is. Op welke wijze en hoe deze zienersgave bestaat is nog niet opgehelderd; maai dat zij bestaat, dat er personen zijn, die van nature iu staat zijn te zien wat een gewoon mensch niet ziet, is zeker. Ook is het een geconstateerd feit, dat de clairvoyance, of de gave van "helderzien* door magnetische behandeling kan opgewekt worden.

Doch naast en behalve het aangeboren eu het door magnetisme opgewekte helderzien bestaat er ook een mediamiek helderzien, dat door geesten veroorzaakt wordt. Het is moeilijk uit te maken waar de reuzen liggen tusschen het zich zichtbaar maken van de geesten en het in staat gesteld worden door geesten om hen te zien. Maar het is niet hetzelfde. In het eerste geval weten de geesten hun geestgestalte als t ware te verdikken, door het aan

Sluiten