Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mediums onttrokken magnetisme, zoodat zij waarneembaar worden, en wel 't eerst voor hen, die aanleg tot helderzien hebben. Dit zich zichtbaar maken behoort tot het physische mediumschap. In het tweede geval echter weten de geesten hunne mediums zoo te bewerken, dat «hunne oogen geopend» worden, en zij zien, wat anderen niet zien. Dit behoort, o.i. tot het pneumatische mediumschap, en berust op een geestelijke baud tusschen geest en medium.

Het is deze vorm van mediumniteit, die zich ook veel schijnt voorgedaan te hebben bij [sraëls profeten en bij de apostelen en profeten der oudste gemeente. Het «gezichten zien» en het «droomen droomen» wordt door den profeet Joël ook bepaald genoemd onder de gaven, die een gevolg zijn zullen van de uitgieting des Geestes over alle vleesch.

Het «gezicht» was bij de profeten des O. Verbonds zoo algemeen, dat de profeet zelfs daarnaar een «ziener» genoemd werd. De drooin was ook menigmaal een openbaringsmiddel; getuige daarvan zoo menig verhaal in den bijbel. In den droom of in het //gezicht// of visioen wordt het verborgene aan den ziener of profeet bekend gemaakt, en nadat droom of gezicht is voorbijgegaan, weet hij, dat hij eeue openbaring ontvangen heeft.

Ook onder de heidenen kwam deze vorm van mediumniteit zeer veel voor. Bekend is de tempelslaap. De lijders aan de een of andere ziekte, genezing zoekend bij den god Aesculapius of bij een andere godheid, begaven zich tot hunne tempels, en als zij daar een nacht doorbrachten, ontvingen zij in den slaap in een droom de aanwijzing van de middelen ter genezing.

Ook in spiritualistische kringen komt deze openbaring door drooin of visioen veelvuldig voor, eu ook velen, die van mediamieke krachten en van Spiritualisme uiet veel weten, hebben ondervinding van dergelijke openbarende droomen en visioenen. In de //Magikon* van Jnstinus Kerner worden tal van voorbeelden meegedeeld van openbarende droomen of visioenen. Er wordt gewoonlijk geen acht geslagen op de droomen; en ofschoon het natuurlijk dwaasheid is te meenen, dat elke droom beteekenis hebben zou, en het de deur tot allerlei bijgeloovigheid zou openzetten, wanneer men ook de onbeduidendste droom ging beschouwen als openbaring, en een verborgen zin ging zoeken in de grillige beelden van den droom,

Sluiten