Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langs een schakel van geesten van hoogereu en lageren rang ten slotte tot een aardsch medium komt, en dit tot een Godstolk maakt. En evenals bij een telegram de ontvanger niet denkt aan al de telegrafisten, die telkens het bericht overseinden, maar eenvoudig aan den oorspronkelijken afzender, zoo ook is het niet verkeerd, wanneer wij de inspiratie «goddelijk// noemen, ook al is zij door vele kanalen tot ons gekomen.

Dat alle inspiratie goddelijk zou zijn volgt hieruit echter in 't geheel niet. Integendeel, juist de kennis, door de feiten, in het Spiritualisme aan het licht tredende, verkregen, geeft ons licht over dingen, die door de profeten van Tsraël onder het woord : «alzoo spreekt de Heer» worden uitgesproken, doch waarvan de inhoud moeilijk voor goddelijk gehouden worden kan. De profeet wist, dat hij geïnspireerd werd; doch, onkundig aangaande de geesten en hunne inspiratie, schreef hij alles rechtstreeks aan God toe, en gaf voor Gods bevel uit wat uit geheel andere bron was gevloeid. (Zoo b. v. moeten wij het bevel van Samuel aan Saul om Agag en al zijne onderdanen te dooden beschouwen).

Bij de inspiratie, evenals bij het pneumatische mediumschap in het algemeen, is er een nauw verband of rapport tusschen den inspireerenden geest en het geïnspireerde medium. Aan deze geestverwantschap sluit zich de inspireerende geest aan; op eene ons nog onverklaarde wijze weet de geest gedachten in te brengen in de hersens van zijn medium. Deze gedachten komen het medium plotseling voor de aandacht. Vanwaar en hoe ze kwamen, weet hij niet, althans niet door waarneming. Hij weet alleen, dat het niet zijne eigene gedachten zijn; dat ze tot hem kwamen. Deze gedachten vermengen zich nu met de in zijn geest aanwezige gedachten, en vrucht van dit alles is eene rede of een geschrift, dat de beide elementen samengesmolten vertegenwoordigt: het geïnspireerde en het niet geïnspireerde.

Ook kunnen de geesten de gedachtenwereld der mediums wijzigen door onjuiste begrippen te verdonkeren en juiste begrippen te verhelderen en te versterken.

Sluiten