Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede opvutting echter, hoezeer waarheid bevattende, daar zelfs uit de meest "duivelschc» manifcsta' jën iets goeds kan voortkomen, kan toch ook niet geheel worden geaccepteerd. Vele manifestatiën waren zeker beter achterwege gebleven; en voor menigeen is het beter zich niet ongeroepen op dit gebied te begeven. Al keurt men het houden van séances op zichzelf niet af, liet is zeker, dat er vele séances gehouden worden, die slechts kwaad stichten. Dit gebied is niet zonder gevaar, en er is eene gemeenschap tusschen menschen en geesten, die zeker door God niet gewild is.

Toch kan ook de derde opvatting niet geheel bevredigen. Er moet onderscheid gemaakt worden; maar niet zoozeer tusschen de zoogenaamd spontane en kunstmatige gemeenschap. Tot de spontane manifestatiën behoort ook de bezetenheid, die zeker niet als iets goeds beschouwd kan worden. En onder de zoogenaamd kunstmatige behooren ook vele van de schoonste en leerzaamste manifestatiën. Ook kan het verschil niet gezocht worden in den aard of den rang der geesten alleen. Eene manifestatie van een rampzalige kan èn voor dien geest, èn voor hem tot wien die manifestatie komt, beteekeuis en nut hebben.

Naar het ons voorkomt moet het volgende worden vastgehouden.

1°. De mediamieke aanleg, bij vele menschen bestaande, en niet als zoodanig als iets abnormaals, iets ziekelijks te beschouwen, moet eene bestemming hebben. De aanraking tusschen de beide werelden door middel van dien aanleg kan dus niet verkeerd zijn.

2°. Er is door God een scheidsmuur opgetrokken tusschen menschen en geesten, die niet kan of mag afgebroken worden. Het kan onmogelijk naar Gods bedoeliu-r zijn, dat er een geregeld verkeer kome tusschen alle menschen en alle geesten, althans zoolang èn onder de menschen èn ouder de geesten de zonde regeert.

3°. De groote beteekenis, die de manifestaties van geesten, ook van rampzaligen en boozeu, hebben voor het geloof aan een toekomend leven en toekomende vergelding kan niet worden voorbijgezien.

Ken van de grootste vooroordeelen tegen het zich in gemeenschap stellen met geesten door middel van mediums is ook wel de gedachte, dat het eigenlijk een soort //bezweren» of «oproepen» is van de zielen der afgestorvenen. De veroordeeling van Spiritisme

Sluiten