Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loven, en tot in eeuwigheid den troon van God omringen, ziju de duivelen er voortdurend op uit om Gods werk te verstoren, de menschen tot zonde te verleiden, en ten slotte als een prooi mee te sleepen in het verderf.

Deze voorstelling moge zijn grond vinden in uitspraken in de Schrift, het moge de overtuiging geweest zijn van de oudste Christenen, zelfs van de apostelen, toch is zij niet overeenkomstig de werkelijkheid. Een «rijk der duisternis», een macht der hel, bestaande uit een heirleger booze geesten kan in zijn bestaan niet geloochend worden. De manifestatiën van het Spiritualisme zijn vol bewijzen er van, dat het geen ijdel denkbeeld is, dat nog steeds gestreden moet worden tegen «de booze geesten in de lucht//. Maar ook de meest hoosaardige geest, de meest duivelsche demon blijkt een mensch te zijn, wel tot een toppunt van boosheid en verharding gekomen, dat hem deu naam «duivel// waardig maakt, maar toch een mensch, een ongelukkige verdwaalde geest, die lust heeft in kwaad doen, en met andere soortgelijke geesten samenrottende, meewerkt om het geloof aan een rijk der hel te versterken en te bevestigen. Dat zulke benden onreine geesten hoofden en leidslieden hebben, dat er een soort organisatie bij hen gevonden wordt, ja dat er misschien zelfs een soort algemeen hoofd of koning is, die allen regeert, wordt ten deele door de spiritualistische manifestatien bevestigd, ten deele niet weersproken. Docli van het bestaan van een Satan als absolute wederpartijder Gods, als een god des kwaads, blijkt in het Spiritualisme niets; en als wij aan de ééne zij denken aan den invloed der Perzen op Israels godsdienst, nadat de Joden in Babel met hen en hun godsdienst in aanraking gekomen waren, en aan den anderen kant aan de neiging in het Oosten om begrippen te personifieeren, en ook dus de «macht der hel- te persouifieeren tot den «Satan», dan kunnen wij /.eer goed zoowel de bijbelsche leer van het rijk des Satans als de spiritualistische onthulling van den aard dier «duivelen» tot zijn recht laten komen.

Wat de engelen betreft, terwijl in den bijbel alleen blijkt, dat de engelen zich vertoonen in menschelijke gestalte, en dus in elk geval zeer na aan de menschen verwant blijken te zijn, verspreidt het Spiritualisme ook over hen een helder licht De boden uit den

H

Sluiten