Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt nu op eens wetenschap, zekerheid door ervaring! De vrienden, die ons voorgingen en achter den geheimzinnige» siuier des doods verdwenen, zij lichten een tipje op van dien sluier, en komen om troost te gieten in gewonde harten en ons te verzekeren: "Wij leven, wij leven !«

En vraagt men dan nog: Waartoe dient het Spiritualisme?

Wat door de verschillende kerken en secten niet bereikt worden kan dat wordt door dat verachte Spiritualisme gedaan; de materialisten leeren zich weer buigen voor God, en leeren weer gelooven iu een toekomend leven, eene toekomende vergelding en eene verlossende liefde!

«Maar de goedgeloovigen hebben 't dan toch niet noodig!« zoo zegt ge misschien. Dit wordt zelfs door sommige Spiritualisten beweerd. Oppervlakkig schijnt het zoo. Eu tocli is het geheel onwaar. Want de voorstellingen, die de orthodoxe, 't zij Katholiek of Protestant, zich inaakt van het toekomstig leven, is zeer gebrekkig. Al ware het alleen maar om het katholieke wanbegrip, dat niemand iu den zaligen hemel kan komen dan de goede Katholiek en dat de geestelijkheid macht heeft du zielen uit liet vagevunr te verlossen en over den hemel te. beschikken, en het protestantsche wanbegrip, dat met den dood onherroepelijk het lot voor eeuwig beslist is voor ieder mensch, te overwinnen en door betere opvattingen te vervangen, het nut vau het Spiritualisme zou reeds voldoende zijn aangetoond.

De christelijke leer in al zijn verschillende vormen is vol wanbegrippen en dwalingen. Dit in het licht gesteld te hebben, en daarbij tevens de kern dier christelijke leer, het evangelie des eeuwigen levens, bevestigd te hebben, is de groote, heerlijke beteekenis van het Spiritualisme en van de geestmanifestaties, waarop het berust.

Dat er Spiritualisten zijn, die zeer ongodsdienstig zijn, kan niet als bewijs dienen, dat het Spiritualisme met den godsdienst iu strijd zijn zou. Hoogstens kan men er uit afleiden, dat het aanvaarden van het Spiritualisme niet noodzakelijk tot godsdienst drijft ; of, dat sommige aanhangers er van zeer inconsequent zijn. Omgekeerd zijn er ook tal van zeer vrome, godsdienstige lieden, die het Spiritualisme aanvaard hebben, zoodat daaruit blijkt, dat de aanvaarding er van evenmin den godsdienst of de godsvrucht buitensluit.

Sluiten