Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrekkig in vele opzichten alle bestaande godsdienstvormen zijn, en terwijl liet de hoofdzaak van den waren godsdienst bevestigt, komt het in botsing met de bijzaken, waaraan men meestal zich juist vastklemt. Vandaar de vijandschap van vele godsdienstige menschen tegen het Spiritualisme.

Het Spiritualisme staat ook tot de wetenschap in eene eigenaardige verhouding. De meerderheid van hen, die op het gebii'd der wetenschap den toon aangeven, keeren tot dusverre zich nog af van dit gebied, en ontkennen de beteekenis er van. De offieiëele wetenschap, gelijk men zegt. erkent de feiten van het t>j)iritualisme nog niet Doch verschillende personen van beteekenis op het gebied der wetenschap hebben zich met de zaak ingelaten en een deugdelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid en den aard der feiten ingesteld. En dat onderzoek heeft er toe geleid, dat zij tot overtuiging kwamen, dat de feiten niet te loochenen en alleen door de spiritualistische hypothese te verklaren zijn. Alle andere hypothesen bleken niet geschikt tot verklaren van al de verschijnselen, al mochten zij kunnen dienst doen tot verklaring, (of schijnbare verklaring) van een deel dier verschijnselen.

Het is echter wonderlijk, hoe hardnekkig de menschen somtijds weerstand bicden aan de waarheid. Men gelooft de onzinnigste dingen, b.v. dat de mensch eene onbewuste wilskracht bezit, waardoor hij, ook al onbewust, zware voorwerpen zonder aanraking in beweging zou kunnen zetten; of dat de uitwaseming van het lichaam (!j zich buiten den inensch tot een schimachtig wezen zou kunnen vereenigen, dat, omdat het uit menschelijke uitwasemingen is ontstaan ook redelijk en verstandelijk zou zijn, en als redelijk wezen zou kunnen handelen. Zulke onzinnige theoriën wo*den als «wetenschap// verkocht; en de eenvoudige constateering der feiten, zooals het Spiritualisme ze geeft, moet vrucht zijn van inbeelding enz.!

De eisch der wetenschap: waarneming van feiten, classificeeren der feiten, opmaken van hypothesen op grond der feiten en tot verklaring er van, is geheel vervuld door de onderzoekers op dit gebied. En de hypothese, dat geesten, d. i, redelijke personen, niet met een stoffelijk lichaam bekleed, ze veroorzaken, is voor alle verschijnselen de sleutel ter verklaring, en wordt door elk nieuw feit meer bevestigd. En hoe laug ook velen weigeren mogen dit

Sluiten