Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk kan nog hierbij gemeld worden: de bijeenvoeging van gelijksoortige geesten, 't geen plaats heeft volgens de wetten der geestelijke verwantschap. Daar echter alle aardsclie verhoudingen, verschil van stand en positie, enz. wegvallen, en alleen de geestelijke toestand geldt, doet het zich voor, b. v., dat iemand van aanzienlijke geboorte de metgezel worden moet van personen uit de geringste volksklasse, omdat hij aan de zelfde zonde zich heeft overgegeven, en dus geestelijk de gelijke is van die personen. Dat dit voor menig hoogmoedig, op zijn stand, geboorte, geld of kennis trotsch mensch eene diepe vernedering, een vreeslijk lijden zijn moet, laat zich licht begrijpen.

Behalve de toestand van ellende of rampzaligheid is er ooieen toestand mogelijk van duivelseht', verharding, waarin de geeste n lust hebben in kwaad doen en er zelfs een soort geluk in vinden.

In het aardsche leven reeds kan de zonde bij sommige individu's tot zulk eene hoogle stijgen, dat reeds een toestand van verharding en volslagen vijandschap tegen het goede optreedt. Met bewustheid en beslist kiest de booswicht, de schurk, de falsaris het kwaad; het echt duivelsclie woord: «Kwaad, wees gij mijn goed!» drukt dezen toestand uit. Onze maatschappij biedt, helaas! tal van voorbeelden aan van zulk eene verduiveling des meuschen; en in de geschied boeken zijn de namen geboekt van monsters als Nkro en anderen, die ons doen zien tot welk eene diepte van ontaarding de mensch reeds in dit leven vervallen kan.

Zulke personen nu, stervende, zijn zóó zeer in het kwaad verhard, dat zij in kwaad doen hun geluk vinden; dat zij niet laten kunnen kwaad te doen; en ook iu het geestelijke leven aan niets anders denken. Aan de aarde gebonden door hunne onreinheid, van duisternis omgeven, door hunne uitstraling, eu zich, krachtens de wet der geestelijke cohaesie, samenvoegende, is al hun zinnen en trachten slechts gericht op kwaad doen. Met bewustheid en opzettelijk zoeken zij de meiischen te verleiden tot die verkeerdheden, waarin zij zelf lust vonden, en trachten met alle macht het werk der engelen, om de menschen ten heinel te leiden, te verhinderen of te verwoesten. Zij ziju de vijanden van God en Zijn koninkrijk, en hun invloed op menschen is altijd verderfelijk.

Sluiten