Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tii verschillende vormen openbaart zich de macht van deze helsche geesten, hetzij zij afzonderlijk op de bijzondere personen werken, hetzij zij meer gemeenschappelijk optreden om in het groot, het Godsrijk te bestrijden. Aan hun invloed moeten allereerst, toegeschreven worden: velerlei ziektetoestanden, die nu als zenuwziekten of als waanzin worden beschouwd. De bezetenheid is de toestand van een mediamiek persoon, aan wien zich zulk een duivelsche geest aangesloten heeft, dikwijls geholpen door vele andere gelijksoortige geesten. Hetzij uit lust in kwellen, hetzij uit wraakzucht, hetzij uit begeerte naar het oude aardsclie leven, neemt zulk een geest geheel bezit van dat medium, en doet het goddelooze taal spreken, goddelooze daden verrichten, of wel, brengt het in een toestand van volslagen waanzin en razernij. Door magnetisme kan zulk een toestand niet overwonnen worden. «Dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten,» d. i. er behoort eene geestelijke meerderheid en kracht toe, zooals door «bidden en vasten» verkregen kan worden, om zulke duivelsche, boosaardige geesten te weerstaan en te verdrijven, en hunne slachtoffers te bevrijden.

In de tweede plaats zijn zij de bewerkers van misdaden. Zonder geheel bezet te nemen van hun slachtoHer blazen zij hem toch hunne goddelooze raadgevingen in; weten den beschermengel terug te drijven, door het slachtoHer geheel aan zich te onderwerpen en verleiden dan den armen mensch, die naar hun lokstem luistert, tot verschillende slechte handelingen, ja tot de grootste misdaden.

Het beeld van Judas in de evangeliën is een treffend voorbeeld hiervan. Door naar den verleider te luisteren wordt Judas een geldgierige, en van een geldgierige een dief, en van een dief een verrader, en van een verrader een zelfmoordenaar.

Het spreekt van zelf, dat, wanneer men niet gehoor geeft aan de lokstem dier duivelsche "eesten, zij wijken moeten, verdreven door de beschermengelen. Maar daar de mensch zelf in den strijd de overwinning moet, bevechten, zoo wordt het den duivelen toegelaten hunne verleiding uit te oefenen, opdat wij, door de verzoeking te weerstaan, sterker worden zouden. Maar wee den mensch, die gehoor aan hen geeft! Het gaat met hem van kwaad tot erger, tot hij zelf ook, in het kwaad verhard, tot een duivel wordt.

Sluiten