Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digde in Juli 1158 in Brescia eene belangrijke krijgswet uit1) en op gelijke wijze gaf Richard Leeuwenhart in Juni 1100 eene nog strengere wet uit voor de kruisvaarders in Lissabon. Er kwam o. m. in voor, dat per duizend kruisvaarders twee rechters zouden gekozen worden om de overtredingen der wet te straffen. In het Duitsche leger werd de rechtspleging uitgeoefend door den Keizer of den Rijksmaarschalk met militairen van den rang of stand van den beklaagde als bijzitters 2).

Sedert de 13dc eeuw ontwikkelde zich in Frankrijk het stelsel van speciale rechters; baillis, sénéchaux, maréchaux, connétables, prévöts, bezaten allen eene zekere jurisdictie zoowel over burgei* als over militairen. Een enkele maal:|) werd de rechtspraak voor de militairen aan hunne chefs opgedragen en werden de soldaten aan den gewonen rechter onttrokken, doch spoedig keerde men daarvan terug '). Wel was het ook hier noodig, dat de huurlegers door strenge maatregelen werden bedwongen en de oide vooi de veiligheid der burgers krachtig werd gehandhaafd. Doch het gezag was in Frankrijk sterk genoeg om zonder militaire rechtspraak deze taak behoorlijk te volbrengen. „Contre le fléau nous ven-ons," zegt André Taillefer 5), „la monarchie conduite a réduire la compétence des magistrats militaires en étendant au contraire celle des juges ordinaires." Trouwens de speciale rechters hadden eene ver strekkende bevoegdheid, terwijl zij mede ten strijde trokken en zoodoende hunne rechterlijke functiën konden blijven uitoefenen.

Waar, zooals in Zwitserland, de burgerij het leger vormde, bestond geen afzonderlijke rechtspraak voor militairen. In den Sempachei Brief van 10 Juli 1393 waren voor acht kantons, in Zürich bijeengekomen, verschillende bepalingen vervat, o. m. eene krijgswet in den geest van die van Frederik Barbarossa van 1158, doch uit-

') Deze wet van Barbarossa is ons geworden door Ragewin, een leerling van Bisschop Otto vos Frkisig, in Gesta Friderici imperatoris, lib. III c. 26. 11e tekst is door Willmans in de Monumenta Germ. hist. XX bezorgd. Zie bij schultz, t. a. p. blz. 221 vgl. van deze en de andere wetten een overzicht. -) Pr. Dangelmaier, t. a. p. blz. 33.

') In een mandement van 1347 door Philips VI te Montvidier gegeven. ') I!ij de ordonnantiën van 28 December 135:> en 5 Maart 1356. ') La jnstice militaire dans 1'armée de terre, blz. 29.

Sluiten