Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

present was. Het stond de provinciën vrij meer troepen in dienst te houden. Men noemde dit de gerepareerde militie, in tegenstelling van de troepen, rechtstreeks in dienst der Staten-Gene. aa en bekostigd uit de opbrengst der Generaliteitslanden. Na 1648 was het grootste deel der militie gerepareerd . len aanzien va deze troepen waren de Staten-Provinciaal de betaalsheeren.

de eedsaflegging blijkt, hoeveel autoriteiten door c e mi i airi11 erkend worden. De eed werd afgelegd aan: 1° de Sta en-Gene aal,

den Gapiteyn-Generaal der Unie, 3« den Provincialen GapitemGeneraal (b.v. in Friesland), 4<= den Raad van State, 5<= de StatenProvinciaal en hunne Gecommitteerden en 0° het Bestuur der stad, waar de troep garnizoen hield. Dat dit aanleiding tot verwarring

vaii machtsbevoegdheid gaf en vele twisten tusscben tweeofm^r

dezer autoriteiten ten gevolge had, is niet <- vywon t is bet te begrijpen dat een krachtig Gapiteyn-Generaal der Unie als Maurits en later vooral Willem III, in het belang der goede za het leger aan het zeggingsschap van al deze autoriteiten onttro , al overschreed bij daardoor ook zijne ™achtsbev^gdheid

De weinige belangstelling in het leger, welke Holland, het o wegende gewest, dat alles voor de zeemacht overhad, toonde, was ooraak dat na 1648 bet leger, vooral in de ^adhouderlooze tijdperken, in verval geraakte. Hoe ver dit png, moge bl^enm^de omstandigheid, dat in 1665 de Republiek niet meer dan 6000 man in 't veld kon brengen en vreemde hulp nood.g bad, om den Bisschop van Munster met een leger van nauwelijks IMJOO man te beletten tot aan den IJsel te stroopen.

Ik zal nu de rechtspleging en de rechterlijke organisatie met een enkel woord in herinnering brengen. In Frankrijk was onder Richklieü en Lodewijk XIV de koning alles en het volk niets. Deze invloed deed zich ook op de rechtspleging gevoelen Si ven le Roi, si veut la loi" zegt evenveel als het bekende „1 Etat, c est moi .

') H. J. Kann, t. a. p. blz. 80-91 geeft eenige repartiüestatcn, waaruit vooral het overwicht van Holland blijkt. rvrPI AX-nT

, Zie over deze twistten 10i en

en dc Promcinorie van L. I. van den v

VIII blz. 332 vlg.)

Sluiten