Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et diilits commis dans 1'exécution du service, et des voies de fait entre militaires de 1'armée active" blijven aan den militairen rechter, en wel, omdat zij betreffen „au plus haut degré la discipline dont les chefs et les tribunaux militaires sont constitués les gardiens" 1).

Sedert 1 October 1900 geldt in het Duitsche Rijk de Militarstrafgerichtsordnung vom 1 Dezember 1898, waarin de organisatie en de bevoegdheid van den militairen rechter, alsmede de procedure geregeld zijn, terwijl reeds sinds 1 October 1872 in alle Duitsche staten het Militarstrafgesetzbuch vom 20 Juni 1872 van kracht was. Er bestaat derhalve een „einheitliches Militar Strafrecht und Strafverfahren" evenals sedert 1879 de eenvormige burgerlijke strafwetgeving. Te voren gold in Pruisen en in alle staten, wier contingent Pruisen beheert, de Pruisische Militarstrafgerichtsordnung van 3 April 1845; in Saksen eene daarvan slechts in onderdeden afwijkende Militarstrafgerichtsordung van 4 November 1867; in Wurtemberg die van 20 Juli 1818, aangevuld door de „Allgemeine Kriegsdienstordnung" van 7 Februari 1858 en de „ Allerhörhste Ordre van 11 Juni 1877; en in Beieren de Militarstrafgerichtsordnung van 29 April 1869, aangevuld door enkele latere wetten. Het Beiersche wetboek berustte op geheel andere beginselen dan het Pruisische en de daarmee overeenkomende wetboeken. Het Pruisische wetboek kende het geheime, schriftelijke proces 2). De rechter had eene universeele bevoegdheid tegenover alle militairen, uitgezonderd in zake overtredingen van „Finanz- und Polizeigesetze und Jagd- und Fischerei Verordnungen". Men onderscheidde „verwaltende Gerichte, Untersuchungsgerichte und erkennende Gerichte (Spruchgerichte). De eersten waren permanent en bestonden uit den bevelhebber als „Gerichtsherr" en een of meer auditeuren, die rechtsgeleerden moesten zijn. Voor elke zaak werd een Untersuchungsgericht samengesteld uit den auditeur en een of moer officieren als bijzitters. Het Spruchgericht werd na afloop van het onderzoek door den Gerichtsherr samengeroepen. Het rechters-

') Exposé, t. a. p. blz. 156.

•-') Het volgende is ontleend aan de Begriindung des Entwurfs. Materialien zur Militarstrafgerichtsordnung. Carl Heymans'Verlag Berlin. 1899 blz. 42 vlg.

Sluiten