Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen en desnoods de sporen ervan te verduisteren. Het doel is voor den rechter feitenmateriaal op te sporen om de beschuldiging te bewijzen en daarbij eigen arbeid te toetsen aan de eischen der wet om, wanneer die arbeid voldoende is, te beslissen. Zoolang hij mensch is als allen, moet hij daarin te kort schieten en, waar het onmogelijke gevergd wordt, kan geen waarborg van onpartijdigheid bestaan. Ook, wanneer de rechter „ohne vorgefasste Meinungund ohne selbst Partei genommen zu haben, an die Beurtheilung der Sache geht" ') zal hem de beslissing, of eigen arbeid voldoende is, parten spelen. Het inquisitoire proces draagt derhalve de kiem van partijdigheid des rechters in zich.

Daarbij komt dat cle beklaagde — object van onderzoek — geheel rechtloos is tegenover den rechter, die alle hem ten dienste staande middelen kan en zal aanwenden, om eene bekentenis te erlangen. Meent hij, dat afzondering daaraan dienstbaar zal zijn, de beklaagde moet zijne vrijheid missen voor den tijd, welken de rechter noodig heeft voor het onderzoek. Acht hij het gewensclit, dat de beklaagde vooreerst niet weet, waarvan hij beschuldigd wordt, dan zal hij alles kunnen verzwijgen, zelfs den beklaagde de namen der getuigen a charge kunnen onthouden. Geschiedt het onderzoek naar de feiten, welke den grondslag van het verdere proces en van de beslissing vormen, onvolledig, onjuist, onnauwkeurig, dan zal de beslissing vrij zeker vastheid en rechtvaardigheid missen.

Daartegenover staat, dat de rechter zich niet behoeft tevreden te stellen met hetgeen de partijen of getuigen hem mededeelen. Hij kan in alle richtingen naar de materieele waarheid zoeken en is niet verplicht te beslissen, voor en aleer hij deze naar zijne overtuiging heeft gevonden. Hij is niet afhankelijk van de partijen, maar ziet de feiten door eigen bril.

Het accusatoire proces (Anklageverfahren) voorkomt tal van deze bezwaren. De rechter hoort beide partijen in hare feitelijke rnededeelingen en zal geen gevaar loopen, om uit liefde voor eigen werk de schaal naar de verkeerde zijde over te halen. De partijen voeren aan, wat naar eigen goedvinden aan de ontdekking der materieele waarheid dienstig kan zijn en moeten, om dit te kunnen,

') Gj.askk, Handbueh des Prozesses, I blz. 41.

Sluiten