Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijft het Openbaar Ministerie instrueeren en vervangt het den rechter van instructie, hetgeen eene uitzondering is, waarvan terecht gezegd is, dat alsdan de rechten van den beklaagde prijsgegeven zijn, want niet alleen, dat het Openbaar Ministerie onderzoekt, maar het verricht ook handelingen, als gerechtelijke plaatsopneming, getuigenverhoor, dat niet ter terechtzitting weer afgenomen worden kan, enz., die in het hoofdonderzoek van groot gewicht kunnen zijn en slechts door den rechter behooren te geschieden. Is de taak van het Openbaar Ministerie bij een flagrant délit buitensporig uitgebreid, zijne belangen zijn in gewone gevallen niet voldoende verzekerd, wijl het elk werkzaam aandeel, ook de leiding, in de instructie mist, en de „phase policière" niet als een werkelijk bestanddeel van het proces kan beschouwd worden.

De verwijzing naar de terechtzitting verdient nog eene enkele toelichting. Sedert 17 Juli 185(1 is de raadkamer afgeschaft en beslist de rechter van instructie zelfstandig over de al of niet verwijzing, wanneer liet eene zaak betreft, die bij verwijzing voor den lageren rechter dient en niet met eene „peine alïlictive ou infamante" is bedreigd. Want is dit wel het geval, dan zendt hij de stukken aan den „procureur général prés la cour pour étre procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation" '), welke wijze hierop neerkomt, dat de procureur général zijne réquisition aan eene „section de la cour" stelt en dan beslist deze „kamer van verwijzing," zoo noodig na een nader onderzoek ingesteld te hebben, bij arrest óf dat cle beschuldigde buiten vervolging te stellen dan wel naar den lageren rechter te verwijzen is óf naar de cour d'assises verwezen worden moet, in welk geval de général procureur eene „acte d'accusation" moet opstellen. Deze rechterlijke beslissing oefent grooten invloed uit op de door de cour d'assises te beoordeelen zaak. Vandaar, dat men de opheffing van dit stelsel wil, wijl men door deze rechterlijke beslissing cle zaak gepraejudicieerd acht.

In Duitschland speelt de Staatsanwalt. eene gewichtiger rol in het vooronderzoek. Hij is leider in de „Phase der Vorbereitung der öffentlichen Klage" en verzamelt zelfstandig alle materiaal, dat hij

') Art. 133 Code d'Instruetion Criniinelle. Bedoeld wordt een hof van appel. Zie ook artt. 217—250.

Sluiten