Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Oberkriegsgerichtsr;ïthe kiitinon als „erkennende Richter slechts door „standig angestellte ricliterliche Beamte" vervangen worden. Alleen bepaalde bij de wet genoemde redenen van verhindering komen in aanmerking. In den regel houdt het „Oberkriegsgericht zitting in de residentie van den „Gerichtsherr , doch in enkele gevallen zal het om praktische redenen wenschelijk zijn elders zitting te houden '). In zoo'n geval worden officieren genomen buiten de

gewone residentie.

Het „Reichsmilitargericht", met den zetel in Berlijn, is opperste gerechtshof voor het militaire Duitschland. Het is een „Revisionsgericht", dat ten doel heeft eenheid in de rechtspraak te brengen, zooals ten onzent en in Frankrijk de Hooge Raad en het Hof van Cassatie. Het is gesplitst in 3 senaten, waarvan sedert de wet van 9 Maart 1899 een in 't bijzonder voor het Beiersche leger fungeert. De president heeft den rang van „ Kommandirènden General"; de „Senatspnïsidenten" en de „Rathe" zijn rechtsgeleerden. Elke „Senat" bestaat in den regel uit vier officieren en drie rechtsgeleerden, doch, wanneer de revisie (cassatie) enkel „um die Yerletzung processualer Vorschriften, einer Vorschrift oder eines Rechtsgrundsatzes der allgemeinen bürgerlichen Gesetze handelt", uit drie officieren en vier rechtsgeleerden. De militaire leden minstens hoofdofficieren — worden op voordracht der „Kontingentsherren" door den Keizer voor twee jaar benoemd, voor de Beiersche Senaat door den Koning van Beieren. De rechtsgeleerde leden worden dooiden Keizer op voordracht van den Bondsraad benoemd, de leden van den Beierschen Senaat door den Koning van Beieren, allen voor hun leven. Zij zijn „Militarbeambte". In oorlogstijd wordt in de organisatie der rechterlijke macht geen verandering of wijziging gebracht.

In ons land wordt de militaire justitie uitgeoefend door vijf krijgsraden en een Hoog Militair Gerechtshof. Elk dei kiijgsraden is bevoegd in een militair arrondissement, liet Hoog Militair Gerechtshof over het geheele Rijk. De militaire justitie behoort aan de plaatselijke of garnizoenscommandanten en niet aan de korpscommandanten. üit brengt van zelf eene wijziging in tijd van oorlog mee, evenals in Frankrijk; er zijn dan krijgsraden te velde en

') Zoo hield het Oberkriegsgericht, dat in 1902 ton tweede male in net uumbinner proces oordeelde, in de plaats, waar het misdrijf gepleegd is, zitting. Anders ware Koningsbergen aangewezen geweest.

Sluiten