Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij keuzo zich voordoet, is eene reeks van jaren voorbijgegaan. Zijne chefs tijdens de krijgsraadzitting zijn zeer waarschijnlijk gepensionneerd of in andere betrekkingen werkzaam. Vrees voor hun invloed behoeft hij in den regel niet te hebben. Anders staat het met hoofdofficieren en oudere kapiteins, die binnenkort eene bevordering bij keuze hebben te maken en wier toekomst allicht voor een deel van hun chef, medelid van den krijgsraad, afhangt. Onderofficieren, die in den regel geene bevordering meer hebben te maken, zijn dan ook het meest zelfstandig. Als équivalent evenwel geldt de omstandigheid, dat de graad van ontwikkeling en ervaring omgekeerd bij de hooger geplaatsten grooter is dan bij hunne inferieuren. Voeg daarbij, dat het gezag en de autoriteit van de superieuren bij de beraadslaging veel gewicht in de schaal legt en men zal moeten erkennen, dat de leden van het college onderling niet die zelfstandigheid bezitten welke voor een goed rechter vereischt wordt.

Aldus is herhaaldelijk opgemerkt. Jannesson zegt l): „Autant dire, tout de suite, (|ue la discussion est permise, et que le Président peut inviter les autres juges a voir les choses comme lui, puiscju en faisant recommencer le vote, il laisse manifestement voir que 1'application de la peine la plus favorable a 1'accusé admise et même prescrite par la loi, ne lui convient pas, et qu'il en désire une autro". Tailleper2) wijst erop, dat de wijze van stemmen te beginnen bij het laagst in rang zijnde lid geschiedt, om te vermijden, dat „1'opinion du président et celle des membres de grade supérieur n'exer^at une influence trop directe sur les autres juges". Maar, wanneer men bedenkt, dat de stemming mondeling na een debat over de zaak geschiedt, dan blijft influenceering niet uit. „Je dis que les juges dans un tribunal correctionnel" — beweert de Fransche afgevaardigde, Mirman 8) — „que les jurés et les magistrats a la cour d'assises risqueront infiniment moins d'être impressionnés par la facheuse inanifestation que le président aura faite de son sentiment; et j'ajoute que cette réserve plus indispensable par conséquent au président du Conseil de guerre ou a celui de

') ï. a. p. blz. 73.

-) T. il. p. I)lz. 284.

■') Projet do résolution sur la réorganisation de la justiee militaire en tenxps de paix. Chauibre des députés 1898 n° 299 blz. 11.

Sluiten