Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoldiging, verplaatsing, schorsing en op pensioenstelling (§§ 94b, 96.) Alleen als leden der „erkennende Gerichte" zijn zij onafhankelijk en slechts aan de wet onderworpen. Overigens moeten zij de bevelen van den Gerichtsherr opvolgen '), terwijl zij aan den Kriegsminister ihres Kontingents als hun Verwaltungschef ondergeschikt zijn, hetgeen voor de Disziplinarverhaltnisse van belang is. De betrokken minister kan eene vermaning geven en een förmliches Disziplinarverfahren bevelen. De Gerichtsherr bezit eene strafrechterlijke bevoegdheid inzake de uitwendige dienstregeling en kan eene waarschuwing, eene berisping en eene geldboete tot 30 M. opleggen, te velde kamerarrest tot hoogstens 14 dagen. Verdere tuchtstraffen worden door Disziplinarkammern (1R instantie) en een Disziplinarhof (2e instantie) opgelegd, na een förmliches Disziplinarverfahren 2).

In het Ermittelungsverfahren bezit de Militarjustizbeamte als Untersuchungsführer, ondanks dat de Gerichtsherr de opperste leiding heeft, eene zekere onafhankelijkheid. Hij verricht de verschillende afzonderlijke Untersuchungshandlungen, waaraan de Gerichtsherr volgens de wet niet mag deelnemen 3). Hij mag verschillende opsporingshandelingen doen, b.v. getuigen en deskundigen verhooren; kan ambtseedige protocollen opmaken (hat das Recht der Beurkundung mit richterlichem Glauben); mag den beschuldigde ondervragen en heeft het recht van dagvaarden. Hij heeft het recht inlichtingen aan alle openbare ambtenaren te verzoeken, ook aangaande akten in hun bezit. Voor plaatsopneming, verhooren, huiszoeking, enz. kan de hulp van den civielen Amtsrichter ingeroepen worden. Gewoonlijk onderteekent de Gerichtsherr alle deze verzoekschriften aan autoriteiten mee. Van alle handelingen wordt een protocol opgemaakt. Bij de verhooren en bij de plaatsopneming moet een Gerichtsschreiber tegenwoordig zijn. Natuurlijk, dat de Gerichtsherr elk oogenblik gerechtigd is inzage van de akten en protocollen te nemen als opperste leider. De Untersuchungsführer heeft het recht van voorloopige gevangenneming van den verdachte, wanneer de voorwaarden bestaan, welke voor preventieve hechtenis vereischt worden4). „Der mit der Führung des Ermittelungsver-

') § 97a Militarstrafgerichtsordnung.

2) Weiffenbach, Militarrechtliche Erürterungeii, blz. 23—24.

8) Zie hiervoor blz. 1Ü9-160.

•*) Weiffenbach, t. a. p. blz. 26, Stenglein t. a. p. blz. 107 vlg.

Sluiten