Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook de goede rechtspraak. Alleen sluit dit niet in, dat alle handelingen in het vooronderzoek, ook die, welke als geanticipeerde handelingen van liet hoofdonderzoek te beschouwen zijn, door een en denzelfden persoon moeten geschieden. Alle gerechtelijke handelingen behooren door den rechter te geschieden, terwijl het Openbaar Ministerie het overige doet en ook beslist, of de vervolging zal worden doorgezet. Aan deze regeling staat evenwel de Gerichtsherr in den weg. Hij is heer van het proces gedurende het Ermittelungsverfahren, neemt alle beslissingen en zet de vervolging al of niet door. De Untersuchungsführer heeft zijne bevelen op te volgen. Daar evenwel de Gerichtsherr niet persoonlijk aan de Untersuchungshandlungen deelnemen mag, bezit de Untersuchungsführer betrekkelijk eene groote zelfstandigheid, die wanneer hij Kriegsgerichtsrath is, nog vergroot wordt, doordat hij als deskundige de adviseur van den Gerichtsherr is, ook officieel x).

Hoe is nu het Ermittelungsverfahren geregeld? In den regel wordt door den meerdere naar aanleiding van ter zijner kennis gebrachte of door hem zelf waargenomen strafbare handelingen van een zijner ondergeschikten een nauwkeurig, „die Verdachtsgründe und Beweismittel umfassende, Thatbericht opgemaakt en bij den „zunachst vorgesetzten Gerichtsherr" rechtstreeks ingediend -). Deze Gerichtsherr moet „bij vorliegendem ausreichenden Verdacht" het Ermittelungsverfahren bevelen en draagt het aan een Kriegsgerichtsrath (c. q. Gerichtsoffizier) op. Alleen bij „einfachliegenden Sachen", waar tengevolge van het gehouden getuigenverhoor en de bekentenis van den beschuldigde elk verder onderzoek overbodig is, wordt dit niet gehouden. „In leichteren Fallen" wordt de zaak disciplinair afgedaan 3). De regeling van het verloop en de bepaling der vormen van het Ermittelungsverfahren zijn aan den Gerichtsherr overgelaten, behoudens, dat enkele voorschriften in acht genomen moeten worden. Zoo moeten „aktenkundig" gemaakt worden: a. de klacht bij klachtdelicten; b. het besluit van den Gerichtsherr, wanneer hij geen vervolging instelt op een rapport (Thatbericht); c. alle hande-

') Zie hiervoor blz 158 vlg. en 173 vlg.

') § 153 Militarstrafgerichtsordnung en Allerhöchste Bcstimmungen zur Ausführung der Militarstrafgerichtsordnung vora 28 Dez. 1899 zu § 153.

:') § 3 des Einführungsgesetzes zum Militarstrafgesetzbueh. Zie hieronder blz. 287 vlg.

Sluiten