Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meestal militairen terechtstaan voor deze colleges. De voornaamste taak van den voorzitter is handhaving der orde, waarvoor hij zoo noodig bevelen kan geven. Overigens bepaalt hij de pauzen; maakt den beschuldigde opmerkzaam op zijn recht om verdaging van het hoofdonderzoek te vragen; treft maatregelen, dat de beschuldigde zich niet eigendunkelijk verwijdert; bepaalt of in zekere gevallen aan enkele personen toegang tot eene openbare zitting verboden of omgekeerd tot eene niet openbare zitting moet vergund worden; legt straffen op aan beschuldigde, get uigen of deskundigen en verdere aanwezigen ter terechtzitting, die de orde verstoren, voorzoover hij niet de strafoplegging aan het Gericht overlaten moet; roept beschuldigde, verdediger, getuigen en deskundigen ter terechtzitting op; bepaalt, in hoeverre getuigen of deskundigen zich kunnen verwijderen na den Vertreter der Anklage gehoord te hebben; kortom, hij verricht alle handelingen en geeft alle bevelen, welke de orde en het goede verloop betreffen, voorzooverre in ernstige gevallen de handhaving den orde niet aan het Gericht zelf is opgedragen.

Naast en onafhankelijk van den voorzitter treedt bij de Kriegsgerichte de oudste Kriegsgerichtsrath als Verhandlungsführer op, die den beschuldigde verhoort en de geheele „Beweisautnahme" leidt. Door zijne tusschenkomst worden de vragen door den verdediger aan de getuigen en deskundigen gesteld; hij wijst alle niet terzake dienende of onbehoorlijke vragen, door wie ook gesteld, terug en maakt den beschuldigde opmerkzaam, wanneer diens juridische positie veranderd is of gronden van strafverhooging zich voordoen. Hij leidt de beraadslaging, stemt het eerst en verzamelt de stemmen. In enkele gevallen laat hij het Gericht beslissen; zoo, of een getuige moet beeedigd worden; of iemand als getuige zal gedagvaard worden; of een aanbod tot bewijslevering al of niet moet aangenomen worden; ot hij terecht — overeenkomstig de wet — eene of andere maatregel heeft genomen.

Een dubbel voorzitterschap dus; het representatieve met de handhaving der orde, berustende bij den oudsten officier en het reëele. bij den oudsten rechtsgeleerde. Ook bij de Standgerichte kan Vorsitz en Sachleitung gescheiden zijn, wanneer de voorzitter aan een bijzitter deze Sachleitung overlaat. Eene zoodanige splitsing der algemeene leiding van het geheele hoofonderzoek is niet bevorderlijk aan den loop van het proces. Deze leiding behoort in ééne hand

Sluiten