Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het militaire gebouw er nog met „dein fest gesehlossenen Gliederbau".

Het militair strafrecht is geen uitvloeisel van het militair gezag, evenmin als het strafrecht in het algemeen van het gezag überhaupt. En het prestige van den militairen meerdere vordert ook niet, dat het strafrecht in handen van dien meerdere berust, hetgeen in de werkelijkheid ook nergens het geval is.

Daarentegen is het tuchtrecht als een uitvloeisel van het gezag te beschouwen, hoewel het niet onafscheidelijk daarbij behoort. Erbestaat gezag zonder tuchtrecht, moreel gezag, doch geen tuchtrecht zonder gezag. Waar het moreele gezag tekort schiet, moet het tuchtrecht helpen. En eveneens is het ter wille van het prestige van den drager van het gezag gewenscht, dat hij het tuchtrecht bezit. Tuchtrecht en gezag zijn nimmer gescheiden, in dier voege, dat niemand tuchtrechtelijke straffen kan opleggen zonder „ Konimandogewalt * te bezitten. Wel omgekeerd, de gegradueerden in het leger — korporaals en onderofficieren — alsmede de luitenants, hebben in den regel wel gezag (Konimandogewalt), doch geen tuchtrecht. Het subjectieve karakter van het tuchtrecht wil, dat dit steeds door een drager van militair gezag uitgeoefend wordt. Het is onnoodig te zeggen, dat de militaire strafrechter geen recht tot bevelen, geen Konimandogewalt bezit. Dit doet de „Gerichtsherr", doch dan als militaire autoriteit.

§ 4. Het strafrecht als opvoedingsmiddel.

Men zegt, dat in de u%efening der rechtsmacht een voortreffelijk militair opvoedingsmiddel is gelegen en dat daarom alle handelingen der soldaten, wier opvoeding in handen hunner chefs is, voorzooverre deze handelingen in strijd zijn met de voorschriften der militaire huishouding, door de opvoeders moeten bestraft worden. Een militair moet zich voorbeeldig gedragen en een toonbeeld van orde en tucht zijn. Elke handeling, die aanstoot geeft, toont, dat er aan de opvoeding van den betrokken soldaat nog wat ontbreekt en deswege moet hij door den opvoeder gecorrigeerd worden. Als zoodanig beschouwd, zijn alle „délits des militaires" dan ook „délits

Sluiten