Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tarischen Dienstbetrieb in Betracht kommen" !), zoodat zelfs in het bovenstaande nog te veel gewicht aan het argument is toegekend. Immers, ook het onderzoek door den militairen rechter brengt mee, dat de betrokken personen niet beschikbaar zijn voor den dienst en is het derhalve alleen de vraag, welke rechter door zijn onderzoek de militairen het meest aan den dienst onttrekt.

De Duitsche Regeering kiest den militairen rechter, omdat hij in of nabij de kazerne, „womöglich in dienstfreien Stunden und jedenfalls pünktlich zur festgesetzten Zeit", recht spreekt. Ten aanzien van de behandeling van justitieele zaken in de kazerne herinner ik eraan, dat van de zijde der Regeering bij monde van den Generalauditeur Ittenbach 2), reeds bij de eerste lezing in den Rijksdag werd verklaard, dat het in de bedoeling lag ook rechtsgebouwen voor de militairen te bouwen, daar in de kazerne geen behoorlijke lokalen beschikbaar waren en het bovendien beter zoude zijn, dat het publiek, dat de rechtszittingen wenschte bij te wonen, buiten de kazerne bleef. Eene behandeling van rechtszaken in „dienstfreien Stunden" is niet meer dan een groot woord. Zoowel in Duitschland als elders kan de militaire rechter niet even in een vrij kwartiertje de zaak instrueeren en afhandelen. Hier te lande worden de namen der getuigen en van den beklaagde in den regel bij garnizoensorder bekend gemaakt en zijn de betrokken personen ter beschikking van officieren-commissarissen, zoodat zij dien dag gewoonlijk aan den dienst onttrokken zijn. In Duitschland is overigens niet in elk garnizoen een Kriegsgericht, weshalve ook daar de behandeling van eene zaak meermalen in een ander garnizoen plaats vindt en dus van eene afdoening in „dienstfreien Stunden" geen sprake kan zijn. Evenmin kan aangevoerd worden, dat de militaire rechter zich meer regelt naar de verschillende diensten, zoodat daardoor eene geregelder oefening mogelijk is, want de militaire rechter handelt — en zeer terecht — onafhankelijk van de plaats hebbende oefeningen. En daar hij aan kortere termijnen gebonden is dan zijn civiele collega, kan bij de regeling der oefeningen omgekeerd minder goed rekening gehouden worden met de stoornis, welke de justitie in den dienst brengt. Ook gaat het niet aan te zeggen,

') Miricka t. a. p. blz. 56. *) Stenographische Berichte, blz. 3Ub.

Sluiten