Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk niet gemaakt te worden. De Rechtsbeschwerde is uitgesloten evenals het hooger beroep en de revisie. Daarentegen is „Bestatigung" — approbatie in onze militaire rechtstaal — noodig. Aan de Bestiitigung gaat ambtshalve een onderzoek naar de wettelijkheid van het vonnis vooraf. Wie het Bestiitigungsrecht bezit, bepaalt de Keizer ').

In ons land vervalt de territoriale indeeling en worden „voor of bij het openen van den veldtogt, een of meer Krijgsraden te velde benoemd door of van wege den Koning of wordt „deze benoeming aan den Commandeerenden Generaal opgedragen, om dezelve te doen, hetzij gedurende den geheelen veldtogt, hetzij voor een zekeren tijd of wel telkens, naarmate de dienst zulks vorderen of gedogen zal* 2). Krijgsraden in eene belegerde of berende stad ol plaats worden voor den geheelen tijd van het beleg benoemd. Daarin mogen, zoo het noodig is, ook militairen beneden den rang van officier zitting hebben, en kan voor auditeur-militair fungeeren, zoo geen rechtsgeleerde beschikbaar is, „zoodanig persoon, welke daartoe de meeste geschiktheid heeft" 3). De competentie is uitgebreid en omvat alle personen in de artikelen 4, 5 en G van het Crimineel Wetboek voor het Krijgsvolk te lande genoemd1), mitsgaders niet-militairen, die zich ingeval van oorlog schuldig maken aan feiten, strafbaar krachtens het militair strafrecht5). Bovendien spreekt de temporaire krijgsraad in hoogste instantie recht over een strafbaar feit, volgens de wet ter competentie van den burgerrechter, die niet in staat is daarover op dat tijdstip te oordeelen. De procedure is gewijzigd. Zoo worden officieren-commissarissen, bij de temporaive krijgsraden, door den president van den krijgsraad benoemd en behandelen terstond na afloop der verhooren met de overige leden van den krijgsraad, hetgeen anders met den Plaatselijken of Garnizoenscommandant geschiedt. Er is geen appel en ook geen approbatie van de vonnissen, welke definitief door minstens 5 leden moeten gewezen worden, doch de bevelvoerende officier moet zijn fiat executie verleenen. Wanneer hij dit weigert, wordt de executie geschorst en

') Zie hierover Weiffenbach, Einführung u.s.w. blz. 170—178.

*) Art. 261 R. L.

3) Art. 283 R. L.

*) Artt. 272 en 290 R. L.

5) Art. 40, 2e lid van de Wet van -23 Mei 1899 Stbl. n°. 128.

Sluiten