Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarmee is aangetoond, dat eene afzonderlijke rechtspraak voor militairen, zoo geen betere redenen worden aangevoerd dan tot dusverre is geschied, niet wel te verdedigen is. De militairen hebben hetzelfde recht op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid als de overige burgers van den staat. Onthouding van dit recht mag niet anders geschieden dan om redenen van hooger belang dan de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van individuen. Het is aan de voorstanders van eene militaire jurisdictie om deze belangrijke redenen te ontvouwen!

Naar mijne meening is de militaire rechter niet meer van onzen tijd en dient derhalve de militaire rechtsmacht afgeschaft te worden. Het komt mij voor, dat het hiertoe spoediger zal komen dan velen meenen. Immers zoodra het militaire strafproces niet meer in het geheim plaats vindt, komen de gebreken ervan duidelijk aan het licht. Dit toont ons Duitschland zeer duidelijk aan. Sedert 1 October 1000, dus nauwelijks drie jaar, bestaat daar het openbare, mondelinge proces en meermalen is de geheele Duitsche pers in dien korten tijd van een militair proces vervuld geweest. Ik herinner slechts aan de zaak Hüssener. Zoolang het oude, inquisitoriale proces nog bestond, werd bijna nooit van militaire processen gehoord. Wat zich hier openbaart, ligt in de rede en eene herziening van het pas hervormde strafproces zal moeten komen. Eene herziening, die onvoldoende zal blijken en eerst in de afschaffing van de militaire rechtsmacht zal bevrediging gevonden worden. Wanneer men een houten vloer wil herstellen en daarvoor een paar nieuwe planken neemt, blijkt dikwijls, dat niet alleen de geheele vloer slecht is, maar dat de balken zoo verteerd zijn, dat de spijkers niet meer vastgehouden worden. Men moet dan de onderliggers vernieuwen en meermalen den bodem zelf geheel uitgraven en met zand aanvullen. Zoo gaat het ook hier. De invoering van openbaarheid en onmiddellijkheid zal tot bijstand door een rechtgeleerden verdediger voeren. Maar eenmaal zoover, dan zal men op allerlei wijze trachten om den officieren-rechters rechtsgeleerde kennis bij te brengen, totdat ten slotte de militaire rechtspraak afgeschaft wordt. Men moet, of men wil of niet, er toe komen. Voor het militaire prestige is hel beter de proefnemingen, welke telkens weer worden voorgeslagen, niet te doen plaats hebben. Men doet verkeerd met officieren in het openbaar te laten spelen voor rechters, want zij kunnen het niet

Sluiten