Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Tusschen de aandeelhouders eener naamlooze vennootschap en derden, jegens de vennootschap in obligo, bestaat geen rechtsbetrekking.

VI.

De kooper van eenig onroerend goed, dat deel uitmaakt van een faillieten boedel, kan, wanneer het door den hypothecairen schuldeischer krachtens het beding van artikel 1223 B.W. is verkocht, zuivering vragen volgens artikel 1256 B.W. en de artikelen 551 tot 562 W. v. B. B.

VIL

Hij, die voor rekening van wien het aangaat, eene verzekering heeft gesloten, kan in rechte optreden ter invordering van de schadevergoeding.

VIII.

De eischer, wiens actie na de dagvaarding is vervallen, kan, wanneer hij zijne hoofdvordering mocht intrekken, veroordeeling van den gedaagde in de proceskosten blijven eischen.

IX.

Het onderscheid, dat onze wet maakt tusschen „medeplegen" en „medeplichtig zijn", berust op een onderscheid in den aard deihandeling.

Sluiten