Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. De beslissing moet onherroepelijk, moet een gewijsde zijnl)

Die eisch is ook gesteld aan het in het buitenland gewezene vonnis

Zoolang dus geen gewijsde gevolgd is op eene eerste vervolging is eene tweede niet uitgesloten.

De gelijktijdige vervolging zal licht kunnen voorkomen bij strafbare feiten ter competentie van rechters van verschillende staten. Iemand. tier te lande vervolgd, kan zich dus niet beroepen op een buitenlandsch \onms van vrijspaak dat nog aan voorziening onderworpen is.

Kan nu eene vervolging niet-ontvankelijk worden wanneer gedurende haren loop het buitenlandsche vonnis in kracht van gewijsde gaat?

se loon te wet in het geval niet bepaaldelijk voorziet, komt het mij voor dat naar haar beginsel deze vraag bevestigend beantwoord moet w ore en. leu wil niet twee vervolgingen wegens hetzelfde feit; de latere zal dus voor de vroegere moeten wijken zoodra deze tot een eindresultaat heeft geleid.

Onze regelen van procedure geven intusschen den rechter geene aanleiding tot schorsing van het geding in verband met het te verwachten gewijsde; wordt dus vonnis geveld terwijl de vroegere uitspraak nog geen gewijsde is geworden, dan is dat vonnis uitvoerbaar zoodra liet onherroepelijk is. Kan de veroordeelde in appel of cassatie alsnog de niet-ontvankelijkverklaring verkrijgen - zoo hij die middelen

gelegd n' ' m0Ct ^ °Pgelegde Straf °P hera wor('en ten uitvoer

<• Aan het gewijsde, afkomstig van eenen anderen dan den Nederandschen of kolonialen rechter, wordt niet absoluut kracht tot wering win eene tweede vervolging toegekend; nl. wel indien het vrijspraak o ontslag van rechtsvervolging, niet indien het veroordeeling inhoudt In het ontwerp was naast de vrijspraak het ontslag van rechtsier\olgmg niet genoemd, en met opzet weggelaten, omdat volgons <e Memone van toelichting „er geene reden is om in Nederland den „schuldige aan een feit, dat onder het bereik der Nederlandsche straf„wet valt vrij van straf te laten, omdat dit feit door den vreemden „regter, eigens de vreemde wet, niet strafbaar is geoordeeld"

-Reeds bij de behandeling van titel I echter was men tot een gewijzigd stelsel van strafbaarstelling van buitenslands gepleegde feiten overgegaan, waarbij op den voorgrond staat strafbaarheid naar de wet ^an den locus deheti en tevens naar die van het forum.

) Over dl Maag of niet het Wetboek van Strafvordering eene tweede ver-

<X^WanDWr 7er de eer8te DOg niet iS beslist en ,le besli9sing "°K <>'»

N'bl 0437 1J 'S geW°r ei>' ^ Recht,Jank 's-Hertogenboseh, 21 December 1803,

Sluiten