Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er wordt geheele uitvoering van de straf gevordenl. Ook wie door ontvluchting uit de gevangenis zich aaa een deel der uitvoering ontrekt kan de nieuwe vervolging niet ontkomen. Nergens echter wordt \ oorgeschreven dat het ondergane gedeelte der straf hij de nieuwe veroordeeling in aanmerking moet worden genomen. Onze rechter is flus vnj, zelfs het maximum der straf op te leggen.

De Commissie van Rapporteurs stelde de vraag, wat rechtens zou zijn zoo oen elders voorwaardelijk in vrijheid gestelde hier te lande vertoefde; zijne straf kan niet gezegd worden geheel te zijn uitgevoerd «n men meende dus dat ook in het geval van voorwaardelijke invrijheidstelling moest worden voorzien.

De Minister antwoordde dat een voorwaardelijk vrijgelatene geacht kan worden geen verlof te hebben zich naar het buitenland te begeven en dus gelijk gesteld moet worden met eenen ontvluchten gevangene. De mogelijkheid dat eenen vrijgelatene vergund is zich tijdelijk naar een \reemd land te begeven is intusschen niet uitgesloten.

De Commissie had echter hare vraag ruimer kunnen stellen en toepassen op eiken voorwaardelijk vrijgelatene; diens aanwezigheid hier o ande is toch niet noodig voor zijne vervolging. Hij staat gelijk met iemand die zijne straf nog ondergaat. Nu zegt de Memorie van oelichting wel dat de onvervolgbaarheid van iemand die zijne straf ondergaat niet behoeft te worden uitgedrukt, daar zoo iemand toch e nie \ervolgd zal worden, maar in deze opmerking is eene vingerwijzing voor het openbaar ministerie, geenszins een wettelijk beletsel tegen de vervolging* gelegen.

!)• Sprekende van uitvoering der veroordeeling maakt de wet geen onderscheid tusschen hoofdstraffen en bijkomende straffen. Sommige bijkomende straffen worden nu bij ons niet eigenlijk uitgevoerd, bijv. de ontzetting van rechten. In hoeverre te dezen aanzien hetzij eenige daad van uitvoering, hetzij verloop van den termijn waarvoor de bijkomende strat is opgelegd, noodig is, moet naar de in aanmerking komende buitenlandsche wet worden beoordeeld.

1 1i°' 1 n de "iet °f "iet geheel omlei'e'aa" Jan kan de verooi-

deehng alleen de nieuwe vervolging voorkomen, indien zij gevolgd is door gratie of door verjaring van de straf.

Bij gratie door eenen vreemden souverein verleend meende men zich e moe en neerleggen, omdat nieuwe vervolging stuitend voor het rechtsgevoel zou zijn en niet door het belang der openbare orde vereischt wordt.

Betreft de gratie slechts een deel der straf dan is noodig uitvoering 11,1 het niet kwgtgescholdene gedeelte, wanneer zij strekt tot verwis-

Sluiten