Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Bewusteloosheid heeft hier de beteekenis die er aan gehecht werd bij de discussiën over art. 37. De Minister van justitie constateerde dit nog eens uitdrukkelijk: „Onder bewusteloosheid heb ik nooit iets .,anders verstaan dan totale afwezigheid van bewustzijn".

Waartoe liet dienen zonde, nevens bewusteloosheid en onmacht ook nog bedwelming te noemen, gelijk door een lid der Tweede Kamer werd verlangd, is uit de beraadslagingen niet duidelijk geworden. De beteekenis van bedwelming als onderscheiden van bewusteloosheid is daarbij niet vastgesteld; de Minister van justitie, die er een begin van bewusteloosheid of van onmacht in scheen te zien, wees eene verdere uitbreiding van liet begrip geweld af.

0. De beteekenis van geweld is in de wet niet vastgesteld. Nergens wordt er eene definitie of omschrijving van gegeven.

Geweld onderstelt in de eerste plaats krachtdadig optreden; niet elke gewone, geringe krachtsaanwending kan er toe gebracht worden 1).

Intusschen is eene grens tusschen meer en minder krachtdadig optreden zonder nadere bepaling niet te trekken. Aan geweld moet dus eene meer concrete beteekenis worden gehecht.

De grootste uitbreiding is door de jurisprudentie aan het begrip gegeven bij het misdrijf van wederspannigheid. Daarbij is er onder gebracht elke feitelijkheid, ook al wordt zij niet rechtstreeks op de persoon van den ambtenaar toegepast. Zoo wordt de daad van iemand, die zich tegen eene arrestatie verzet door zich of een ander los te rukken, door zich aan eenig voorwerp vast te houden, tot geweld gerekend.

Hier worden de grenzen van het begrip toch eigenlijk overschreden.

Ook de bedreiging met geweld kan een element van wederspanniglieid zijn; nu zal toch bezwaarlijk de bedreiging dat men, aangegrepen, zich aan iets zal vasthouden, of, medegevoerd, zich zal losrukken, eene bedreiging genoemd kunnen worden, die eenigen indruk op den ambtenaar kan maken, wat toch wel een noodzakelijk vereischte van bedreiging is.

In het algemeen dient men aan te nemen dat de wet doorloopend aan een woord dezelfde beteekenis hecht, en in het bijzonder zou men den wetgever groote stelselloosheid verwijten, wanneer men aan een woord, waar het tweemaal in één artikel voorkomt, onderscheidene

l) Di' Josselin de Jong t. a. p. blndz. 11 definieert: gebruik maken van pliysische kracht tegen personen of tegen goederen. Deze definitie is veel te ruim. Elke beweging toeh, hoe gering ook, is gebruik maken van fysieke kracht; het verplaatsen van een voorwerp, het vasthouden van een persoon valt daar reeds onder. De schrijver zelf brengt er toe het grendelen van eene deur, het verstoppen van een riool.

Sluiten