Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdstip. De geachte voorsteller van het amendement heeft in de laatste plaats gewaagd van een niet zeer gelukkig voorbeeld, gegeven door de kiezers van de hoofdstad, waar weinig ijver en belangstelling was aan den dag gelegd, en hij heeft uit die omstandigheid liet gevolg afgeleid, dat men wel voorzichtig mocht zijn in het stellen van het tijdstip der verkiezing. Wanneer toch te Amsterdam zoo weinig ijver en belangstelling bij gelegenheid der verkiezingen aan den dag werd gelegd, dan vreesde hij voor hetgeen ten platten lande zou gebeuren, wanneer voor verreweg de meeste kiezers een minder geschikt tijdstip om op te komen bij de wet werd aangewezen. Ik meen, dat het gekozen voorbeeld tegen het amendement strijdt, want de geachte voorsteller zal mij moeten toestemmen, dat het, althans niet genoegzaam, te verwachten is, dat de kiezers van Amsterdam, op een ander dan het bepaalde tijdstip opgeroepen om tot de keuze over te gaan, meer ijver en meer belangstelling zouden hebben aan den dag gelegd. Daar, waar belangstelling en ijver ontbreken, zullen wij, door verlegging van het tijdstip, niet te hulp kunnen komen.

Wat geldt het hier! De geachte spreker heeft zich beroepen op hetgeen hier en daar ten platten lande bij het verkiezen van leden voor de Tweede Kamer en van die voor de Provinciale Staten kan zijn gebeurd; maar het geldt hier de verkiezing der gemeenteraden, waartoe alleen ingezetenen der gemeente worden opgeroepen. En nu wordt ondersteld, dat de landman die kiezer is, op den hier ter inlevering der stembriefjes bepaalden dag, zooveel tijd zal vinden, om een kwartier, een half uur, tien minuten van zijn tijd voor de inlevering van zijn briefje af te zonderen, hetzij terugkeerende van zijn werk, hetzij alvorens zich naar zijn werk te begeven. Dit is alles wat, inde onderstelling van overgroote drukte, van den kiezer wordt gevorderd. De geachte spreker heeft de redenen, die in de memorie van beantwoording zijn aangevoerd tot wederlegging van de in het verslag op dit artikel gemaakte bedenkingen, bestreden. Het kan mij slechts te doen zijn om dat tijdstip bij de wet te doen aannemen hetgeen het meest geschikt is om de rechten, om de belangstelling van allen, althans van de meesten, te doen werken. De geachte spreker heeft die redenen bestreden, maar ik moet er aan blijven vasthouden. Tn de eerste plaats is aldaar gezegd — en dit is eene reden waaraan ik nog veel hecht, dat de kiezers door de keuze zooveel mogelijk in staat gesteld worden om aanstonds invloed te hebben op die aangelegenheden , welke door de gekozenen behandeld zullen worden. Dit beginsel is bij de Grondwet en bij de provinciale wet aangenomen ten aanzien van de behandeling der algemeene en provinciale zaken. De verkiezingen vinden plaats vóór de opmaking der begrooting voor het volgende jaar. De reden, zoo het mij voorkomt, is deze, dat, wanneer de kiezers niet tevreden zijn, noch over de begrooting van het verleden jaar in het algemeen. noch over een of meer daarin voorkomende thorbkcke, Parlementaire redevoeringen, 18.ri0—18m. h

Sluiten