Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzS t -H r fD ren"en- Do b"rsemee8ter kan altoos op

hetzelfde tijdstip, waarop hij de noodige maatregelen tot het beleden

eener vergadering neemt, waarop hij bijv. de briefjes rondzendt, waarmede de leden van den Raad worden opgeroepen, ook zorgen, dat het >c eggen der vergadering ter openbare kennis worde gebracht. Of het publiek dan tijdig genoeg zal onderricht zijn om de vergadering te

meester JW°nen' 18 Gene andere zaak> maar dit is buiten den burge-

I)e geachte voorsteller heeft zich het geval gedacht, dat in steden, en inzonderheid m eene groote stad, een toestand besta, wel niet van spanning, maar toch zulk een toestand, die eene spanning pleegt vooraf e gaan, en dat het den burgemeester noodig of nuttig zou kunnen voorkomen de eden van den Raad te raadplegen over politieverorde-

«en. In zoodanig geval zou het, meent hij, beter zijn, dat het publiek geen kennis van de vergadering van den Raad droeg. Ik geloof at m dergelijk geval de Raadsvergadering, zoo de burgemeester haar noodig keurt, zonder eenig bezwaar publiek zal kunnen worden bijeengeroepen; want zoo het noodig wordt geoordeeld door den burgemeester en door de leden van den Raad, zal de vergadering hare deuren innen doen sluiten. Zulk eene omstandigheid behoeft dus de bekendmaking volstrekt niet uit te sluiten. Mij dunkt dat, wanneer de vertegenwoorchgmg der gemeente zal vergaderen, dit niet verborgen g ouden behoeft te worden, ofschoon er omstandigheden kunnen estaan, waarin de beraadslaging niet in tegenwoordigheid van het publiek moet plaats hebben.

Het amendement komt mij derhalve onaannemelijk voor en onnoodi*

Ti 7? * m sommiSe geween noodig kon zijn, in duizend andere zal het tot groote misbruiken aanleiding geven. Iets tot een spoedeischend geval te maken, zou van den burgemeester afhangen en hij zou op die wijze altijd wanneer hij het goed vond, de openbare bekendmaking, cat er eene Raadsvergadering belegd is, kunnen achterlaten. Dit kan m het systeem der wet niet worden aangenomen.

Ik ga zelfs verder. Wanneer de toestand rijper is, dan de geachte spre er onderstelt, wanneer de spanning meer en meer nadert, dan zu en de maatregelen, die noodig zijn, door den burgemeester alleen unnen flor en genomen. Hij is meester om in zoodanige gevallen ie \eror eningen van politie te maken, die hem voorkomen in het belang der rust en orde noodzakelijk te zijn. Is de toestand dus zoo ver gevorderd dat het bedenkelijk zou wezen, de gemeente te laten weten dat de Raad vergadert, dan zal de burgemeester beter doen den Raad niet te doen bijeenkomen en gebruik te maken van zijn' opperpohtiegezag. J

Door den geachten afgevaardigde uit Sneek (den heer Jongstra) is een ander amendement op dit artikel voorgesteld. Dat amendement is van een geheel anderen aard; het heeft ten doel, om de willekeur

Sluiten