Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het publiek belang eischt. Maar ik zou niet durven goedkeuren, dat dit Gouvernement en ieder ander onder de heerschappij van eene dergelijke wet ten eenen male werd vrijgelaten, en geen regel voorgeschreven daar, waar dit kan plaats hebben, behoudens de uitzonderingen die daarop kunnen worden gemaakt. De vraag is, of deze regei, die bij art. 63 gesteld wordt, door het Gouvernement behoort te worden betracht. Zoo ja, dan moet de wet zelve dien regel aan het Gouvernement voorschrijven, onder voorbehoud dat het, op de wijze bij de laatste alinea aangewezen, in geval van nood, daarvan kunne afwijken.

De burgemeester, wordt in die alinea gezegd, kan, is het in het belang der gemeente noodig, tot vereeniging van eene of meerdere dier betrekkingen met de zijne, door Ons, de Gedeputeerde Staten gehoord, worden gemachtigd.

Er is groot verschil tusschen zoodanige benoeming, die ten gevolge van deze laatste alinea zou plaats hebben en eene volkomene vrijheid van het Gouvernement, om iederen ambtenaar bij 's Rijks indirecte belastingen, ambtenaar bij den waterstaat in werkelijken dienst, iederen notaris, practiseerenden geneesheer, zaakwaarnemer of procureur aan te stellen. In het laatste geval is vrije keus regel; in het eerste is er

verbod en slechts eene bepaalde bevoegdheid om uitzondering te maken. Soms moet de wet ook aan een Gouvernement, dat nooit dan het goede kan willen, de wapenen in handen geven om weerstand te bieden aan zoovele bijzondere belangen, of aan hen die voor hunne bijzondere belangen opkomen.

Dit betreft het artikel in het algemeen, en ik meen daardoor het behoud van het artikel verdedigd te hebben.

Nu het amendement door den geachten spreker uit 's-Hertogenbosch (den heer De Poorter) voorgedragen. Het komt mij voor dat de geachte spreker zich te ver heeft laten verleiden door de natuurlijke liefde voor een hoogst achtbaren stand waartoe hij zelf behoort. De geneesheer, de heel- of vroedmeester wijdt zijn leven en zijn tijd aan de zorg voor de zieken, en dat bedrijf is met dergelijke ambtsbekleeding als het burgemeesterschap vordert, mijns inziens, in den regel niet vereenigbaar. Het is daarmede niet vereenigbaar evenmin als de bediening van hoogleeraar of lector bij instellingen van hooger onderwijs, of de dienstvervulling van een onderwijzer bij het middelbaar of lager onderwijs. Die maatschappelijke dienst vordert den man geheel. Daarbij komt, dat hier tegen de toelating in den regel van den practiseerenden geneesheer, heel- of vroedmeester tot het burgemeesterschap, hetzelfde pleit wat tegen de algemeene benoembaarheid van den notaris is aangevoerd. Hij, die zijn leven aan deze betrekking heeft gewijd, komt met de huisgezinnen, met de particuliere belangen in eene aanraking, die tot vermenging van bijzondere en publieke diensten leidt. Daaruit ontstaat een band, eene afhankelijkheid aan beide zijden, die al te

Sluiten