Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ingezetenen van de vereenigde gemeente, maar degenen die vruchten genoten, zullen blijven in denzelfden toestand als vóór de vereeniging De geachte spreker uit Gelderland heeft gezien in het beginsel bij de tweede alinea van dit artikel aangenomen, eene verkorting van eigendomsrecht De geachte spreker heeft gezegd, dat de Staten van Gelderland zich eenparig tegen die alinea hadden verklaard. Dit ligt Mijne Hceren, buiten mijne kennis, en hoe het ter kennis kan zijn gekomen van dien geachten spreker is mij niet duidelijk. Zoover ik ken hetgeen ten aanzien van het ontwerp van gemeentewet geschied is bij de Staten van Gelderland, komen de beraadslagingen over dat ontwerp hierop neder. Men heeft het ontwerp in de sectiën, waarin de vergadering was verdeeld, onderzocht en er is uitgebracht een rapport omtrent de meeningen, in ieder dier onderscheidene afdeelingen geuit. Die rapporten zijn vervolgens samengeregen, zonder dat er eene discussie over de verschillende punten in de volle Statenvergadering op gevolgd is. Dit is mij leed geweest, want ik heb gemeend, dat ik ten gevolge van die wijze van onderzoeken eigenlijk de meening van de vergadering niet leerde kennen; het is mij leed geweest omdat het mij daardoor zeker onmogelijk werd op ecnige punten te weten of de vergadering hetzij eenparig, hetzij met eene groote meerderheid eene andere meening omhelsde.

De geachte spreker heeft gezien in de 2de alinea verkorting van eigendomsrecht. Wanneer twee gemeenten, tot dusverre een afzonderlijk bestaan hebbende, zullen worden vereenigd, dan kan, dunkt mij, van verkorting van eigendomsrecht geen sprake zijn in het algemeen, omdat een lichaam, dat tot dusverre bestond, vervalt en de bezitting natuurlijk overgaat op het lichaam dat in de plaats komt en dat nu, in het geval dat ik onderstel, is een grooter lichaam. Ik geloof, dat er meer redenen kunnen worden bijgebracht om die tegengeworpen verkorting van eigendomsrecht te weerspreken, maar reeds uit dien hoofde is hier aan verkorting van eigendomsrecht niet te denken. Dat het nu noodzakelijk is, hetgeen de 2de alinea voorschrijft als beginsel in de gewone bevallen aan te nemen, ligt, dunkt mij, in den aard van vereeniging van gemeenten. Het is natuurlijk dat wanneer twee gemeenten worden saamgeyoegd, deze dan één worden, dat zij als éénheid bezitten, dat zij als eenheid handelen. Men moet dus trachten te bereiken bij eene vereeniging van twee gemeenten, dat de nieuwe gemeente inderdaad worde zoodanige eenheid. Dit is het doel, dat men moet trachten te >ereiken. Maar nu onderstelt het ontwerp van gemeentewet dat dit doel soms niet kan worden bereikt, en van daar dat aan het slot van de 2de alinea is gevoegd: „tenzij bijzondere omstandigheden eene andere schikking eischen". Er wordt alzoo niets opgedrongen', maar men onderzoekt eerst in deze richting, in die veronderstelling dat eene wezenlijke vereeniging tot stand kan komen. En hier moet ik in het voorbijgaan Mijne Heeren, nog doen opmerken, dat eene vereeniging wef met

Sluiten