Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.«'2 Z !f bel™g ™n dae "et-moet ik het i-1"1

-E rxrr 'jr^z

^T^z7^:::r —• — - *

altiïd ''in ee-ret6 plaat8: de geachtc spreker heeft zijn amendement zoo irr;,1:,"", ;-;!1 ,00r*eKteld- »Rli Plaatselijke verordeningen »

sifTn,ier !,iie ïooredirifto ™

versta-in trol ? ' ? n ,)Ur"eniuester en wethouders worden

Eïïï.'ïr a" ^inn a'gemeen R«k"- -f i-ovincS

"">™<i«'»™t »«gt: „plaatselijke verordeningen, w.nar-

JW de algemeene voorschriften van den Raad ten .Tinzien yin

verlfn ieln»' ^7 T * huishoudin^ der gemeente'wordin

schrift dat 1 1 "GCn nict is zo°danig algemeen voor-

bd^'is ^ m0g6n trCden iD ***** van Rijks-of provinciaal

toch duicldiik1!],faatS:rdC geaChte Spreker heeft "ezc"d' het is dan pan 1de macht om f cen Go™iement, toegerust met eene zoo onbe) , ' °m te schotsen of te vernietigen, nlleszal kunnen te^enhouden, en allee tegenhouden,le, hij de uitkom», alle, J k„™°

veïi' ji^, " !! e,SC°° ik ('e eer '1,ld op die bedenking te antwoorden, " r> ^ van n Sea°hten spreker op art. 154 van het ont¬

werp. „ e schorsing of vernietiging wordt door Ons bevolen bii een met

de r,rkICef' in het Staatshlad te plaatsen besluit" enz. Nu neemt

men Tl ^ e" ^ i§ de ^0nd van bedenking d"

men schoraen en vernietigen zou, van de zijde van het Gouvernement

met zoozeer vanwege strijd tegen de wet, niet vanwe.e stSZen

miteil teTr *, ? dat bijzondcre Punt- maar om eene uniforvraag u Miine beschlkkmgen van het plaatselijk bestuur. Ik

^e geÏ vafhTt11; ' ^ ™ *"*»» ™hting, of zoovormen die dat h 7'T""",6"' bestaanbaar zou zijn met deze nemen 'vormen of vernietigend Gouvernement in acht moet

schorsen en v l T ™ de W6t gebracht, opdat de macht van schorsen en vernietigen gaaf zoude blijven.

Grondwe/T™ 181'5*Tw? ^ gGachte SprekeF Zich beroePen °P de van 1815. De Grondwet van 1815, zegt hij heeft eewild

de autonomie van de plaatselijke besturen, en wat is er «eheurd? Hii antwoordt: de gemeentebesturen, de gemeenten zijn door het centraal gezag overheerd. Hoe, Mijne Heeren, zijn ze daardoor overheerd dat d , tCn T'>a "CZ:'P> te veel geschorst, te veel vernietigd heeft? Ik geloof dat men maar een oog behoeft te slaan in de verordeningen vfn'

Sluiten