Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gedeputeerde Staten gehoord, door Ons geregeld". Verder zou liet gevolg zijn, dat men dan in de laatste alinea van het artikel, waar nu gelezen wordt: „De veldwachters worden, in overleg met den burgemeester, door Onzen commissaris in dc provincie" enz. zou behooren te lezen: „De veldwachters worden, in overleg met den burgemeester en den commissaris van politie, waar die is, door Onzen commissaris in de provincie benoemd". Ten laatste zou het gevolg wezen, dat men ook eene kleine wijziging zou moeten brengen in art. 205, waar gesproken is van de jaarwedde van den commissaris van politie op de begrooting van de gemeente te brengen, en waar dan zou moeten worden gebracht, in de 2de alinea vnn art. 205, het denkbeeld, dat de geachte spreker heeft opgenomen in zijn amendement, dat namelijk daar, waar een commissaris van politic gesteld werd voor meer dan ééne gemeente, de bezoldiging op de begrooting. van die gemeenten zal worden gebracht, te verdeelen naar den maatstaf van de bevolking, len gevolge van zoodanige wijzigingen in de wet zou men ten platten lande kunnen centraliseeren, zonder schade tc doen aan die zelfstandige uitvoering van de gemeentepolitie, die een deel is van de zelfstandigheid der gemeentehuishouding. De benoeming van een commissaris van politie voor meer dan ééne gemeente zou dan kunnen geschieden door den Koning op aanzoek van die gemeenten, die tot handhaving van de politie ten platten lande een commissaris van politie in het gemeen noodig en nuttig keuren; of wel door den Koning uit eigen beweging. Op die wijze, geloof ik, zou worden gezorgd voor eene meer vereenigde, meer geconcentreerde handhaving van de politie ten platten lande, ook zonder dat eenigszins gegrepen worde in het stelsel, dat door de algemeene politiewet zal worden gevestigd.

Wat nu het amendement betreft van het geachte lid uit Groningen, daartegen gelden mede gelijke bedenkingen, als tegen het denkbeeld, dat de commissaris van politie zal worden benoemd door den Koning' op voordracht van den Raad. De veldwachters, zoo verlangt de geachte spreker uit Groningen, zullen worden benoemd door den Raad", want het is eene gemeentebediening. Zal die benoeming door den Raad, Mijne Heeren, de deugdelijkheid van die benoeming naar hehooren verzekeren ? Is het raadzaam de benoeming voor eene dergelijke betrekking bij een college, meer of minder talrijk, te brengen? Is het, inzonderheid, raadzaam, dat dit college zij de Raad, dat het zij de Raad, die met de uitvoering van de politieverordeningen niet onmiddellijk te doen heeft, en die nu zal opdringen aan den burgemeester, aan den commissaris van politie, zoo er een is, een agent die wellicht voor den burgemeester of den commissaris van politie volstrekt onbruikbaar is? Wat was tot dusver de klacht in zoo vele steden? De agent van politie werd benoemd door burgemeester en wethouders en de commissnris van politie kon met den benoemde niet vorderen. Nu zal men ook hier een ondergeschikt ambtenaar, maar die inderdaad

Sluiten