is toegevoegd aan je favorieten.

De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J. R. Thorbecke

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken met agenten, die zij niet kondc gebruiken, ondanks dat deze benoemd waren door het college, hetgeen het meest onmiddellijk het meest rechtstreek&ch belang had bij die keuze. Het algemeen belang wordt door de personen, aan wie het is toevertrouwd, wel ingezien maar het wordt in bijzondere gevallen niet altoos betracht.

De geachte spreker uit Noordbrabant (de heer Hengst) heeft mij tegengeworpen, hetgeen ik gisteren heb gezegd, toen door den geaehten spreker uit de hoofdstad is beweerd, dat men aan een man des volks aan een gekozene des volks, geene verrichtingen van politie kon opdragen' Maar waarvan was toen sprake, Mijne Heeren? Er was geen sprake en er kon ook geen sprake zijn, van iets dat zou leiden op het terrein waarop de geachte spreker uit Noordbrabant ons heeft willen brengen! ür was geen sprake, om den commissaris van politie te laten kiezen hetzij rechtstreeks door de ingezetenen, hetzij door den Raad maar er was alleen sprake of een wethouder, als niet benoemd zijnde door den Koning, ter vervanging van den burgemeester, met de verrichtingen van politie zou kunnen worden belast. Ik geloof, dat de geachte spreker uit de hoofdstad de Regeering wel had bestreden, indien deze voorgesteld had, den commissaris van politie te laten benoemen door den Kaad, of in zooverre nog liever door de ingezetenen, om dien commissaris een man des volks te doen zijn. Neen, zoodanig ambtenaar moet benoemd worden door eene autoriteit, die nauwkeurig bekend is met de vereischten van den dienst en van wie kan worden verwacht dat zij

bij eene benoeming op de vereischten der politie alleen en uitsluitend het oog zal vestigen.

Voordracht van den Raad. Bezoldiging van den commissaris. Waarom /al deze met voor een deel oit 's Rijks kas worden voldaan?

Er zijn nog twee punten op nieuw geopperd betrekkelijk de bezoldiging en betrekkelijk de voordracht, en bij beide beroept men zich op gelijken grond. Men zegt - en het was de geachte spreker afgevaardigde uit Arnhem, die dien grond heeft aangevoerd — dat het billijk is, dat wanneer dc ambtenaar in dienst is van ,1e gemeente hij ook worde bezoldigd door de gemeente, maar dat het niet billijk is dat dc bezoldiging niet zal worden gedragen door de Rijkskas wanneer de ambtenaar in dienst van het Rijk werkzaam is. Men ze*t' dat de voordracht billijk is; dat het billijk is, dat, daar de ambtenaar

Zi n:; VVn dlCnSt 18 van de ecn,cente> *et gemcentegezag

deel hebbe aan de benoeming.

Vooreerst een woord over de bezoldiging. Daarop hebben aangehouden de geachte spreker, afgevaardigde uit Arnhem, en de geachte spreker uit Zevenaar. Waarom is de bezoldiging niet verdeeld ? Waarom wordt de commissaris van politie niet voor een deel bezoldigd uit 's Rijkskas voor een deel uit de gemeentekas? Dat is ook de strekking van het