Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik durf niet op my te nemen de zekerheid, die de geachte spreker mijne toezegging zou wenschen te vinden. De zaak kan door een ander door den rechter, anders worden begrepen dan door mij, en ik er gelijk ik de eer had te zeggen, geen bezwaar in om de 2de alinea algemeen te stellen. Ik zal er mij niet tegen verklaren, wanneer de geachte voorsteller als tweede amendement bijv. deze redactie wil voordragen: „De Raad benoemt, wanneer er vooreenerechtsvervolging tot schadevergoeding tegen burgemeester en wethouders termen zijn" iemand uit zijn midden, met de rechtsvervolging belast".

Amendement van den heer Jongstra, van lid 2, met weglating van ,1e woorden „volgens dit artikel", een afzonderlijk artikel te maken.

Ik heb zooals ik de eer had-te zeggen, geene hoofdbedenking tegen het amendement, wat den inhoud zeiven betreft. Maar ik zou toch in bedenking geven, of het wel goed is daarvan een afzonderlijk artikel te maken. Het schijnt mij vooreerst volstrekt onnoodig. Wanneer de 2de alinea in algemeene termen wordt vervat, dan zal dat artikel kunnen worden toegepast op alle die gevallen, waar van rechtsvervolging tot schadevergoedmg sprake is. En nu geloof ik, dat men zonder noodzakelijkheid niet al de volgende artikelen moet laten verspringen en met wellicht veranderingen noodzakelijk moet maken in de aanhalingen, ,n de vorige artikels voorkomende. Ik geloof, dat men in dit opziet zeer voorzichtig moet wezen. Maar daarenboven geloof ik ook, dat de bepaling, als afzonderlijk artikel, te zeer in de lucht zou zweven dat er geen genoegzaam verband zou wezen tusschen dat nieuwe artikel en de voorgaande en de volgende artikelen. De bepaling zal volkomen voldoen en zal in behoorlijk verband staan wanneer zij, in algemeene termen, als 2de alinea behouden blijft.

l-id 1. Wat zal, werd gevraagd, krachtens het door den Leerjongst.» geamendeerde art.kel rechtens zijn, ten opzichte van een post, die :0M,/„

V"" " Raad d°°r «^('"teerde Staten niet in de rekening

wordt opgenomen? Wie is daarvoor aansprakelijk?

Ik geloof met, dat de geachte spreker inlichting van mij verlangt. Ik geloof dat de inlichting wordt gevraagd aan hem, die'het amendement heeft voorgesteld. Maar ik meen aan de juistheid van de vraag en aan het onmogelijke, zoo mij voorkomt, om een voldoend antwoord taarop c geven, een bewijs te meer te mogen ontleenen, dat die woorden die de geachte spreker uit Friesland wenscht gevoegd te zien bij het laatste gedeelte van de 1ste alinea van art. 226, daar niet bij

kunnen worden gevoegd, zonder het stelsel dat hier is gevestigd te verbreken. & '

Het eerste amendement van den heer Jongstra wordt ...ot M tegen 10. het tweede met 35 tegen 29 stemmen verworpen.

Sluiten