Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanwege den Koning, inderdaad volledig zal werken, — dat dan al deze betalingen onder belastingen moeten worden getrokken en dat, zoo men dit niet doet, zoo men al deze betalingen niet daaronder begrijpt, alsdan een gedeelte, hier en daar een zeer aanzienlijk gedeelte van hetgeen inderdaad belasting is, van hetgeen als belasting werkt en hoogst nadeelig werkt, aan dat toezicht, aan die regels, aan dat goed- of afkeuren zal worden onttrokken.

Men zegge niet, Mijne Heeren, dat de gewone middelen toereikend zijn. De Koning kan wel alle verordeningen van gemeentebesturen schorsen of vernietigen, maar op welken grond? Hij kan schorsen of vernietigen omdat de verordeningen met de wet of met het algemeen belang in strijd zijn. En nu zal men vooreerst niet zelden het Gouvernement van willekeur beschuldigen, wanneer er dan geschorst of vernietigd mocht worden ten gevolge van de begrippen, waarop deze artikelen rusten; maar men zal in de tweede plaats do zaak door onwil of anderszins moeilijk maken. En bovendien, terwijl de Grondwet wil dat de werking, de invloed van eene verkeerde belasting van het begin af niet worde uitgeoefend, zal men hier den invloed, dc werking eerst moeten afwachten, eer men van dat recht tot schorsing of ver" metiging gebruik kan maken. Er komt nog dit bij: dat recht, hetwelk naar mijn inzien altijd een buitengewoon recht moet blijven', zal dan een gewoon middel worden, en de Regeering zal zich, gedwóngen tot eene zoo menigvuldige toepassing van dat recht, niet zeldzaam in groote verlegenheid gevoelen en den dunk van eigenmachtige inmenging in net gemeentebestier niet kunnen ontgaan.

De heer Poortman komt terug. Zijn gelden, door de provincie voor het gebruik van provinciale eigendommen geheven, belastingen?

Ik heb bij mijne vorige rede verzuimd te antwoorden op de vraag van den geachten spreker uit de hoofdstad, betrekkelijk zoodanige gelden, die voor het gebruik van provinciale eigendommen, van provinciaal bewezen diensten worden geheven. De geachte spreker heeft gezegd, dat hij reeds meermalen, in de laatste jaren, wetsontwerpen tot bekrachtiging van provinciale belastingen heeft zien 'voorstellen aan deze Knmer, maar onder die belastingen was er geene van dezen aard.

yne Heeren, zoodanige belasting is nergens door de Staten aan den Koning voorgedragen en geene provinciale belasting dan die door de . Laten wordt voorgedragen aan den Koning, kan, volgens art. 129der Grondwet, aan de wetgevende macht worden onderworpen. Daar staat: „Provinciale belastingen tot dekking dezer uitgaven, door de Staten aan den Koning voorgedragen, vereischen bekrachtiging door de wet". De Provinciale Staten hebben voorgedragen hetgeen aan de Vergadering is voorgelegd en niet meer. Provinciaal bewezen diensten herinner ik mij op dit oogenblik niet; zoodanige diensten als bij duizende vanwege

Sluiten