Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn ik geloof dat de wetgever daartoe volkomen het recht heeft Dit is meen ik, bij alle beschaafde natiën erkend

heeM ™Cht1l.'Preter U" ?h!eJd0m <deh<*'Poortman) heeft het voor-

en h» hcrf« S«*egd: daar „ordt alles "J * ' Jn.e van oudsher ia te Alkmaar eene marht

houdt!, ,f m 'V ™" die markt te o„t-

er heen te gaan? Zou men even goed buiten Alkmaar in

lXn" ft";!, ?°he,Pli""S' 'i'irBeIiik0 kunnen ,in-

X.VS H m° ' °mdM m"" Alkmn" s,ecds hl(jven verkiezen. Hij dus, die iets ter markt wil brengen, is verplicht deel

of hTi^Tdf"1 "" mrkt' " hij kan «"•" deelgenoot „orden inder 1,17 " s0ln "*'M Stalen. Die heffing i, dus

erdaad even verplichtend alsof de betaling als belasting ware opgele-d

in de r ; eT fr 6r WilleDS °f ilaD ^ on,'e'worpen Maa'

bijv te Hoor P ,lats' Jljlst onder de benaming van marktgeld wordt byv. Hoorn eene belasting op de boter geheven, en dit is onder andere eene reden waarom in de schriftelijke mededeelden eene ver

fehevfn ef irms8^86^ ^6 "*** is die bel^ting daar en en in 1818 by de revisie behouden. Hetzelfde nu wat daar

op eene kleine schaal plaats vindt, zou aldus op eene groote schaal

kunnen geschieden. Men heeft bijv. eene vischmarkt en m« al onder

den titel van marktgeld, inderdaad eene belasting kunnen Wn ou

deThTe^alnLwe^11^ ^ ^ W°rden tWaan. tenzij langs den mer aangewezen weg, dat namelijk de wet verklnre Hit ,1

^gen" ;°ardbeelaStiT W°rde^ehouden' datzij, wat de wettelijke Be Jgen wat de goedkeuring of afkeuring van de Kroon wat hot

1 Zge'f M"n met hetee» tn den strengsten zin

men A « v el^f"9™ T"""'- N" "*• de ^««hte .preker: gaat verder dan de Grondwet, maar ik kan dit niet toegeven

. a men gaat verder dan de Grondwet, indien men onderstelt dat ook

volgens die Grondwet uitsluitend onder belasting zou kunnen en mogen

grepen nMnai^nu "1 d°0T dien ^ten spreker wordt be¬

grepen. Maar nu zal de wet dit verklaren en wanneer de wet ze^t

b,thm,w7T,n '■f.kd"Ukbelastingen „dien ,v„rd«n'

andere heeft 1 !°°°- m6' <la' de G'ondwet icts

noers heeft gewild, tenzij naar het individueel begrip van u of vin

belastingen ^e Tl ^ S^thuish°udkunde strijdig acht, die heffingen kundig beario 2 ' lh"ns,e r gGVen wij niet ons stnathuishoudo ' ;J : PiRGVangen aan de WCt; wiJ Seven 0Ds over aan de wet

dT wetgeffïTief V°lgen' *** ^ die V°°r de Ware te houdcn-

? Tl ? zeggen' met een staathuishoudkundig meesterschap dat het belastingen zijn, maarzij zal bepalen, dat mTzich

W?jfetn! V°0rSuhriften zaI ^ waar wij anders zouden

Sluiten