Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal een fabrikant, welke gepoogd heeft een misdrijf te doen plegen, strafbaar zijn, ook al had de poging geen gevolg?

Vooreerst schijnt het mij toe, dat de geachte afgevaardigde uit Leeuwarden ten onrechte zegt, dat men onverhoeds tot de beraadslaging over het pogen te plegen of te doen plegen is gebracht. De geachte afgevaardigde heeft die woorden sedert vier weken, en langer, in de wet kunnen lezen.

In de tweede plaats meen ik dit te moeten antwoorden: indien het blijken mocht, dat de handelaar, fabrikant of trafikant gepoogd heeft het misdrijf van sluikerij te doen plegen, maar dat de voltrekking van het misdrijf door de eene of andere omstandigheid, op het oogenblik dat het gepleegd zou worden, is verhinderd, — dan zal hij, die gepoogd heeft het te doen plegen, evenwel aan de hier geschreven strafbepaling onderworpen zijn. Dit is de bedoeling.

Antwoord aan den heer Dirks.

Indien ik de vraag van den geachten afgevaardigde vat, dan komt zij hierop neder: of de woorden „gepoogd te plegen of te doen plegen" met opzet zijn ingevoegd. Indien de geachte afgevaardigde zoo goed ware, het artikel te vergelijken met de lijst van drukfouten, die bij de stukken is gevoegd, en de herstellingen na te gaan, die als in het ontwerp ingesmolten behooren te worden beschouwd, dan zal de geachte afgevaardigde daar de ware lezing vinden.

Hoe kan, vraagt de heer Ypeij, poging om iemand een misdrijf te doen begaan, strafbaar zijn?

Ik heb het eerste gedeelte van de rede van den geachten afgevaardigde niet wel begrepen. Met betrekking tot het punt, dat hij daar bedoelde, is geene wijziging in het artikel gebracht. Dat stond zoo gedrukt. De geachte afgevaardigde kende dus die zwarigheid, welke het artikel naar zijn inzien oplevert, van te voren. Nu moet ik antwoorden, dat er, ja, gevallen kunnen zijn, waarin de aansporing tot misdrijf hoegenaamd geen gevolg heeft gehad, en waarin het vreemd zal schijnen dat zoo iemand, die gepoogd heeft een misdrijf te doen plegen, gestraft wordt; maar poging is er dan toch en in honderd andere gevallen zal die poging gevolgd kunnen zijn door een begin van uitvoering. Ik geloof, dat het bedenkelijk zou zijn eene grens te stellen tusschen de gevallen, waar zoodanige poging om het misdrijf te doen plegen geen en wanr zij wel gevolg had gehad. Ik geloof niet alleen, dat de moeilijkheid oneindig veel grooter zoude zijn voor den strafrechter, maar dat dan niet zou zijn voorzien in datgene, waarin de wet behoort te voorzien. Men moet niet pogen iemand over te halen, om eenig misdrijf te plegen.

Sluiten