Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden beroofd van de betrekking, die zij dachten te bekleeden voor hun leven, beroofd zelfs zonder eenige aanspraak op wachtgeld of pensioen. In de tweede plaats is er gezegd: men moet de plaatselijke autoriteiten — want het is niet alleen de Raad, waarop het hier aankomt, ook de burgemeester heeft een recht van benoeming — beveiligen tegen overijling, en dat zij beveiligd worden tegen overijlde keuze, dit is publiek belang.

Ik geloof, Mijne Heeren, dat men èn tegen het bijzonder belang van die ambtenaren, èn tegen het publiek belang zal hnndelen, wanneer dit amendement wordt aangenomen.

Tegen het bijzonder belang van die ambtenaren, want ik stel vast, dat wanneer men de plaatselijke autoriteiten vrijlaat, doorgaans dezelfde personen zullen blijven. Ik stel dit vast, om meer dan ééne reden. Ten eerste heb ik de ondervinding, niet alleen de voorbeelden, die men heeft bijgebracht, maar nog zoo vele andere, aan mijne zijde. In alle provinciën, Mijne Heren, zijn door de nieuwe collegien van Gedeputeerde Staten, alle provinciale ambtenaren, met zeer weinig uitzondering, herbenoemd; zeldzaam is in eene enkele provincie hierop eene uitzondering gemaakt; in verreweg de meeste provinciën zijn alle de ambtenaren herbenoemd. Voorts beroep ik mij op de buitengemeene gunst, waarmede dit amendement in deze Kamer is ontvangen, zoodra de Voorzitter vroeg, of het door een genoegzaam aantal leden werd ondersteund. Ik vraag, of dit niet een blijk is van eene bij ons algemeene gezindheid, die ook in de gemeente zal werken. Het is een nederlandsche trek, te zorgen voor menschen die zekere betrekking hebben, ze niet plotseling van hun soms eenig middel van bestaan te berooven. Die drijfveer zal bij de nieuwe benoemingen van plaatselijke ambtenaren doorgaans, en ik vrees veel meer werken dan het letten, het streng letten op de eischen van den publieken dienst. Ik geloof dus, dat de wetgever, die meent daarvoor te moeten zorgen, zich eene zorg aantrekt die hij, bij ons althans, gerustelijk kan ter zijde stellen. In de tweede plaats geloof ik. dat voor het bijzonder belang van die personen zonder het amendement veel beter zal zijn gezorgd, dan door het amendement. Wanneer het aan de plaatselijke autoriteiten overgelaten wordt dadelijk bij bare invoering de gemeenteambtenaren te kiezen, dan zullen zij van zelf, ook zonder de drijfveren van barmhartigheid en menschlievendheid, het oog vestigen, ja moeten vestigen op de personen die reeds oefening hebben. De nieuwe autoriteiten zullen de hulp juist van die personen, welke tot dusver in bediening waren, te zeer behoeven. Sommige sprekers, die het amendement hebben ondersteund, vreezen een reactie; maar die reactie vrees ik veel meer wanneer de wet die personen opdringt aan de nieuwe gemeentebesturen, die dan toch na één of twee jaren moeten worden vrijgelaten. Die reactie vrees ik meer op het tijdstip, waarop die besturen later vrij zullen zijn in het doen eener keuze, dan wanneer

Sluiten