Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Schipper, schepeling, zie aanteekening 1 en 3 op art. 85; vaartuig zie art. 86.

6. Voor den schipper is volgens het tweede lid van art. 275 eene reden tot strafverhooging gelegen in het feit dat het vervoer den dood van een of meer slaven ten gevolge heeft. In de Memorie van toelichting der Staatscommissie werd gezegd dat het misdrijf zich zelfs meestal onder die verzwarende omstandigheid zal voordoen, daar in den regel bij het vervoer vele slaven om hot leven komen. Intusschen is dit niet voldoende: de schipper is niet aansprakelijk wanneer bij het vervoer, maar slechts wanneer ten gevolge van, d. i. door het vervoer slaven omkomen. Het gevorderde verband tusschen het vervoer en den dood zal wel in verre de meeste gevallen onbewijsbaar zijn.

7. Voor de bijkomende straf zie art. 286.

Artikel 277.

Hij die voor eigen of vreemde rekening middellijk ot' onmiddellijk medewerkt tot het verhuren, vervrachten of' verzekeren van een vaartuig, wetende dat het tot het drijven van slavenhandel bestemd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.

1. De hier strafbaar gestelde handeling was wellicht reeds onder het middellijk deelnomen aan slavenhandel, art. 274, te brengen.

Bij de zeer ruime omschrijving: middellijk of onmiddellijk medewerken, valt er alles onder wat maar tot het verhuren, vervrachten of verzekeren leiden kan.

Intusschen schijnt de bepaling nog te eng; fait het

aanmonsteren van de bemanning valt er niet onder, dit zal dus slechts als medeplichtigheid aan het misdrijf van art. 276 met twee jaar minder gevangenisstraf kunnen gestraft worden dan het hier strafbaar gestelde feit ofschoon de aard der deelneming geheel dezelfde kan zijn.

2. Gelijli in de vorige artikelen behoeft ook hier de bestemming van het vaartuig niet de uitsluitende bestemming te zijn.

3. In de vorige artikelen worden bestemming en gebruik naast elkander genoemd en ziet het eerste meer op toekomstig gebruik dat trouwens niet behoeft gemaakt te worden. Hier echter is alleen van bestemming gesproken. Nu kan een vaartuig echter verzekerd worden

Sluiten