Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Het voor <lit misdrijf noodige opzet omvat blijkens de plaatsingvan het woord opzettelijk ook de wetenschap van den staat van minderjarigheid , van de wettigheid van het gezag en van het bevoegdelijk uitoefenen van het opzicht.

5. Voor het misdrijf geldt volgens het tweede lid van dit artikel als verzwarende omstandigheid dat list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd of de minderjarige beneden twaalf jaar oud is.

Waar de Regeering in de Memorie van toelichting verdedigt de uitbreiding van het misdrijf tot alle minderjarigen — in tegenstelling met de beperking in sommige wetboeken tot den eigenlijken kinderlijken leeftijd — erkent zij de noodzakelijkheid om naar gelang van den leeftijd der minderjarigen onderscheid in strafbaarheid te maken naar de wijze van ontvoering. Voor ontvoering van minderjarigen beneden twaalf jaar zou altijd de zwaardere straf gelden, ten aanzien van de anderen was eene onderscheiding noodig naar gelang de ontvoering met of tegen den wil van den minderjarige plaats vindt. Dit onderscheid werd nu gevonden in de meerdere strafbaarheid bij het bezigen van list, geweld of bedreiging.

Dit verband tussohen de toestemming van den ontvoerde en de middelen tot ontvoering brengt mede dat alleen het bezigen van list, geweld en bedreiging tegen den ontvoerden minderjarige tot strafverhooging leidt, en dat die middelen, aangewend tegen hem die het gezag of het opzicht uitoefent den aard van het misdrijf niet raken.

In dezen geest verdedigde ook de Minister van justitie de straf verhooging voor zoover die van den leeftijd afhankelijk is in zijn antwoord op het verslag der Tweede Kamer, toen hij den jeugdigen leeftijd op éene lijn stelde met tegen ouderen, d. i. tegen oudere minderjarigen, aangewende list of geweld, en betoogde dat zoo men deze gelijkstelling niet aannam het jeugdige kind, dat nog geenen betrouwbaren wil heeft en zonder geweld of list gemakkelijk is mede te troonen, minder beschermd zou zijn dan de oudere. Het is duidelijk dat ook hier alleen van list en geweld tegen den oudere, die tegen zijnen wil ontvoerd wordt, sprake is l).

6. List is het middel dat dient om langs eenen omweg te verkrijgen wat langs directen weg niet te erlangen is, er wordt altijd zekere mate van bedrog bij ondersteld, waardoor men iemand brengt tot hetgeen hij de waarheid kennende niet zou gewild hebben.

1) Anders Polenaar en Heemskerk, aanteekening 6.

Sluiten