Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 301.

Mishandeling gepleegd niet voorbedachten rade wordt gestraft inet gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Indien liet feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten

hoogste zes jaren.

Indien liet feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.

1. Over voorbedachten raad zie aanteekening 1 op art. 289.

2. In liet ontwerp was hier, evenals bij de eenvoudige mishandeling, de strafbaarheid van poging uitgesloten; zie omtrent de wijziging te dien aanzien aanteekening 12 op art. 45.

3. Voor de bijkomende straf zie art. 305 en art. 30.

Artikel 302.

Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.

Indien liet feit den dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.

1. Voor den hier bedoelden zwaarderen vorm van mishandeling geldt hetgeen bij art. 300 werd gezegd voor zoover het misdrijf den vorm eener mishandeling aanneemt.

Onder zwaar lichamelijk letsel is echter volgens art. S2 ook begrepen ziekte die geen uitzicht op volkomene genezing overlaat en voortdurende ongeschiktheid tot het uitoefenen van ambts- of beroepsbezigheden. Dit zijn verzwaarde vormen van benadeeling van de gezondheid. Men stuit nu op de inconsequentie dat hetgeen hier genoemd wordt als zware mishandeling moet worden gecjiialificeerd, terwijl de grondvorm niet mishandeling is maar er mede wordt gelijkgesteld. In het algemeen trouwens is hier geene daad van mishandeling, van uiterlijk geweld noodig, zóo bijv. niet bij afdrijven of dooden van de vrucht eener vrouw, dat zoowel het gevolg kan zijn van toediening van afdrijvende middelen die niet, als van eenige daad van geweld

Sluiten