Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het opzet bij gebruik van valsche sleutels, valsche order en valsch kostuum aanteekening 8 aldaar.

6. Het laatste lid van dit artikel bevat eene uitsluiting van den algeraeenen regel van art. 55 eerste lid.

7. Voor de bijkomende straf zie art. 313.

Artikel 312.

Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld ol' bedreiging niet geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om den diefstal voor te bereiden ot gemakkelijk te maken, of om, hij betrapping op heeterdaad, aan zich zeiven of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren wordt opgelegd :

lo. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende den voor de nachtrust bestemden tijd in eene woning of op een besloten erf waarop eene woning staat, hetzij op den openbaren weg, hetzij in een spoortrein die in beweging is;

2°. indien het feit wordt gepleegd door twee of meer

vereenigde personen;

3°. indien de schuldige zich den toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valsche sleutels, van een valsche order of een valsch kostuum;

4°. indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.

Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaar wordt opgelegd, indien het feit den dood ten gevolge heeft.

1. Art. 312 bevat eene bepaling, analoog aan die van art. 288 omtrent doodslag; daar is echter de doodslag het middel om het gevolgde, vergezellende of voorafgaande strafbare feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, te bedekken of vruchtbaar te maken; hier is daarentegen het bijkomende feit liet middel om den diefstal mogelijk

Sluiten