is toegevoegd aan je favorieten.

Het Wetboek van strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden van liet artikel volgt toch niet dat alleen hij bedoeld is die niet den aanbesteder van het werk heeft gecontracteerd.

5. Over de strafbaarheid van den opzichter die de bedriegelijke handeling opzettelijk toelaat, zie aanteekening 7 op art. 105.

0. Het misdrijf moet voor toepassing van art. 338 geacht worden gepleegd te zijn tegen hem voor wien het werk gemaakt, aan wien de leverantie gedaan is. De onbekende personen die zelf of wier goederen in gevaar kunnen gebracht worden kunnen hier niet in aanmerking komen.

Ook de staat is niet bedrogen dan alleen voor zoover hij zelf de aanbesteder van het werk of de kooper der materialen is; in dit ge\ al vindt art. 338 dus geene toepassing.

7. Voor de bijkomende straf zie art. 339.

Artikel 332.

Hij die, bij levering van benoodigdheden ten dienste van de vloot ol' liet leger, eenige bedrieglijke handeling pleegt, ten gevolge waarvan de veiligheid van den staat in tijd van oorlog kan worden in gevaar gebracht, wordt gestralt met gevangenisstraf' van ten hoogste zes jaren.

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met het opzicht over de levering der goederen belast, de bedrieglijke handeling opzettelijk toelaat.

1. Zie de aanteekeningen op art. 105, en aanteekening 1 en 3 op art. 331.

2. De persoon tegen wie het misdrijf is gepleegd (art. 338) is degene aan wien de levering is gedaan; vgl. aanteekening 6 op art. 331.

3. Voor de bijkomende straf zie art. 339.

Artikel 333.

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, hetgeen tot atbakening der